Level 21 Level 23
Level 22

Week 22


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
juxtapose
зэрэгцүүлж байрлуулах
plight
хүнд бэрх байдал
cope
учрыг нь олох, бүтээх
incompatibility
нийцэхгүй, харш
incapacitated
бэртэх
fabricate
санаанаасаа зохиох
connubial
гэр бүлийн
demur
эргэлзэх, эсэргүүцэх
appellation
нэр, нэршил
covert
хаалттай, нуугдмал
escalation
нэмэгдэлт, өргөсөлт
indifference
ялихгүй юм, ач холбогдолгүй байдал
potential
чадамж бүхий, боломжтой
cumulative
нэгдсэн, хуримтлагдсан
recondite
битүү, бүдэг
palliate
багасгах, зөөлрүүлэх
delude
санаатайгаар төөрөгдүүлэх, хуурах
prelude
оршил, эхлэл
chimerical
хий, хоосон
acknowledge
хүлээн зөвшөөрөх, хариу батлах