Level 22 Level 24
Level 23

Week 23


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
heterogeneous
олон төрлийн
gamut
бүрэн дүүрэн, төгс төгөлдөр
perspicacious
гярхай, хэрсүү
analogous
харьцуулагдахуйц, төсөөтэй
maladjusted
зохицуулаагүй
phenomenon
үзэгдэл, жирийн бус үзэгдэл
mortality
үхэл, гарз
decade
арван жил
susceptible
өртөмтгий, мэдрэмтгий
neurotic
сэтгэл мэдрэлийн, мэдрэлийн
pedagogue
сурган хүмүүжүүлэгч, багш
enunciate
зарлах, тунхаглах
inordinate
эмхгүй, эмх замбараагүй
irascible
ууртай, омголон
introspective
өөрийн явдлаа эргэн шинжилсэн
perpetuate
мөнхлөх
mandate
захирах эрх
compensatory
нөхөн төлж байгаа
neutralize
саармагжуулах, устгах
catastrophic
сүйрлийн, гамшигт