Level 23 Level 25
Level 24

Week 24


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anthropologist
антропологи
bizarre
хачин, этгээд
inanimate
амьгүй, хоосон
fetish
шүтээн, сахиус
artifact
хүний гараар бүтсэн зүйл
taboo
хориотой, цээртэй
imprudent
ухаангүй, болгоомжгүй
prohibition
хориг, хорио
imperative
яаралтай, шаардлагатай
taint
гутаах, ёс суртахуун алдах
universal
нийтлэг, олон талын
contemptuous
дээрэнгүй, тоомсоргүй
absurd
учир утгагүй зүйл
bigot
сохроор дагагч, хэт шүтэгч
abhor
цээрлэх, зэвүүцэх
vulnerable
эмзэг
entreaty
гуйлт, мөргөлт
tradition
уламжлал, домог
originate
үүсэх, бий болох
inviolable
халдашгүй, эвдэршгүй