Level 30 Level 32
Level 31

Week 31


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
heresy
тэрс үзэл, буруу ном
prudent
хашир, хянамгай
ostensible
нүд хуурсан, хуурмаг
fervid
маш их хүчтэй, гал дөлтэй
spurious
хуурамч, дуураймал
propagate
тараах, тархах, дэлгэрүүлэх
anomaly
гажиг
innocuous
гэмгүй, хоргүй
surfeit
хэтрүүлэх, илүүдэл
milieu
дош
strident
хяхтнасан, чарласан
concomitant
дагалдах нөхцөл, дагалдах шалтгаан
lassitude
ядрангуй байдал, тамирдалт
deleterious
хортой, гэмтэй
efficacy
үр нөлөөтэй, үр дүнтэй байх
dissent
өөрөөр бодох, санаа үл нийлэх
ferment
түгшээх, үймүүлэх, исэх
attenuated
зүдэрсэн, эцэж цуцсан
arbiter
хөндлөнгийн шүүгч, шүүгч
incumbent
тушаалд байгаа, үүрэгтэй