Level 36 Level 38
Level 37

Week 37


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
confront
эсрэг зогсох, тулгарах
antipathy
дургүйцэх, дур гутах
servile
боолын маягаар, долигоносон
volition
хүсэл, зориг
sojourn
түр хугацаагаар байх
austere
хатуу ширүүн, хатуу чанга
felicitous
азтай, тааламжтай
halcyon
тайван, нам гүм
tenable
ухаалаг, тогтвортой
superfluous
элбэг, илүүдсэн
motivate
ивэхжүүлэх, зоригжуулах, өдөөх
rationalize
үндэслэл, үндэслэлтэй болгох
therapy
эмчилгээ, засал
nascent
үүсэн бий болж байгаа, эхний шатандаа явж байгаа
iconoclast
шүтлэг бишрэлтэй тэмцэгч
erudite
эрдэмтэй, их мэдлэгтэй
phobia
эмээх, айх
germane
зохистой, таарамжтай
vertigo
толгой эргэлт
conducive
нөлөөлөх, дэмжлэг үзүүлэх