Level 40 Level 42
Level 41

Week 41


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
curry
арьс ширийг хусах, карригаар хоол амтлах
pall
залхах, бүтээх
succulent
шүүслэг
satiety
ханах, хэтрэлт, илүүдэл
intrinsic
жинхэнэ, бодит
potpourri
юм юмны хольц, холимог
sanction
баталгаа, зөвшөөрөл, дэмжлэг
denote
заах, тэмдэглэх
allude
битүүхэн хэлэх, үг цухуйлхах
insidious
айхавтар зальтай, муу санаатай, итгэл эвдсэн
propriety
таарамжтай байдал, зөв байдал
advent
бий болох, гарч ирэх
impious
бурханд сүсэггүй, сүсэггүй
proffer
санал, санал болгох
spate
үер, хальсан ус
shibboleth
таних тэмдэг
bogus
хуурамч, дуураймал
substantiate
батлах, нотлох, үндэслэх
nutritive
хүнсний тэжээлийн
raucous
хэрцгий, ширүүн