Level 4 Level 6
Level 5

Week 5


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rampant
тархсан, өргөн дэлгэрсэн
inane
тэнэг, хоосон
ethics
ёс зүйн сургаал, ёс зүйн онол
concur
зөвшөөрөх, давхцах
clandestine
хаалттай, нууц
flagrant
аймаар, аюултай, аймшигтай
admonish
сануулах, сэрэмжлүүлэх
duress
албадлага
culprit
буруутан, гэмтэн
inexorable
зөөлөршгүй, гуйвшгүй
egregious
булай, жигшмээр
distraught
түгшсэн, санаа зовсон
duplicity
хоёр нүүр гаргах
acrimonious
хорон, гашуун үгтэй
paucity
цөөн тооны, бага хэмжээ
elicit
гарган авах, олж мэдэх
pernicious
аюултай, хортой
tolerate
тэвчих, нийцэх
construe
тайлбарлах, дүгнэлт хийх
impunity
гэмгүй, шийтгэгдээгүй