Level 2
Level 1

Lektion 1


94 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aufwachsen
böyümək
ausbürgern
vətəndaşlıqdan məhrum etmək
einbürgern
vətəndaşlığa qəbul etmək
auswandern
mühacirət etmək
einwandern
mühacirətə gəlmək
ausweichen
yayınmaq
einrichten
təchiz etmək
emigrieren
emiqrasiya etmək
erschrecken über +Akk
dəhşətə gəlmək (nədənsə/kimdənsə)
faszinieren
heyran etmək
promovieren
doktor işi müdafiə etmək
sich aufhalten in +Dat
qalmaq, ləngimək (hardasa)
sich begeistern für +Akk
heyran olmaq (nəyəsə/kiməsə)
sich beklagen über +Akk
şikayət etmək (nədənsə/kimdənsə) (1)
sich betätigen als +Nom
məşğul olmaq (bir işlə)
sich niederlassen in +Dat / als +Nom
1. əyləşmək 2. yerləş(dir)mək
veröffentlichen
dərc etmək
seufzen
köks ötürmək
sterben
ölmək
die Aggression, -en
Aqressiya
der Aufenthalt
Olduğu yer
das Aussehen
Görünüş
der Charakter, -e
Xarakter, Səciyyə
der Egoismus
Eqoizm
die Eifersucht
Qısqanclıq
die Eigenschaft, -en
Xüsusiyyət
die Einbürgerung
Vətəndaşlıq alma
der Emigrant, -en
Mühacir
der Fleiß
Səy, Cəhd
die Gewohnheit, -en
Vərdiş
die Großzügigkeit
Səxavət
das Leiden, -
İztirab
die Maßlosigkeit
Ölçüsüzlük, Hüdudsuzluq
die Promotion
Elmi dərəcə verilməsi
die Reifeprüfung, -en
Buraxılış imtahanı
die Schwäche, -n
Zəiflik
der Selbstmord, -e
İntihar
die Staatsbürgerschaft, -en
Vətəndaşlıq
der Stolz
Fəxr, Qürur
der Thron, -e
Taxt
der Tod
Ölüm
die Trägheit
Süstlük
der Verdienst, -e
1. Xidmət. 2. Qazanc
die Vorliebe, -n
Üstün tutma
das Wesen, -
Varlıq
der Wohnsitz, -e
Yaşayış yeri
die Zuverlässigkeit
Etibarlıq
anpassungsfähig
rahat uyğunlaşan
arrogant
lovğa
aufwendig
gen-bol
äußerst
son dərəcə
befristet
müvəqqəti (vaxt)
belesen
bilikli, məlumatlı
berechtigt
haqqı olan
böse auf +Akk
acıqlı (nəyəsə/kiməsə)
böswillig
pisniyyətli
chronisch
xronik
dankbar für +Akk
minnətdar (nəyə görəsə)
demoralisiert
həvəsdən düşmüş
depressiv
depressiv
ehrlich
vicdanlı
eifersüchtig auf +Akk
qısqanc (nəyəsə/kiməsə)
eigenhändig
öz dəst-xəttiylə yazılmış
eingebildet
təsəvvür olunan
enttäuscht von +Dat / über +Akk
məyus olmuş (nədənsə/kimdənsə) (nəyəsə/kiməsə)
erschrocken über +Akk
dəhşətə gəlmiş (nədənsə/kimdənsə)
erstaunt über +Akk
valeh olmuş (nəyəsə/kiməsə)
flexibel
dəyişəbilən
gebührenfrei
rüsumsuz
geduldig
səbrli
gesellig
ünsiyyətcil, adamayovuşan
großzügig
səxavətli, ürəyigeniş
hilfsbereit
köməyə hazır
höflich
nəzakətli
humorvoll
zarafatcıl
interessiert an +Dat
marağı yaranmış (nəyəsə/kiməsə)
jugendlich
cavan, gənc
klug
ağıllı
lebhaft
gur, qızğın
nervös
əsəbi
neugierig
hər şeylə maraqlanan
oberflächlich
ötəri
ordentlich
səliqəli
pedantisch
vasvası
reif
yetişmiş, dəymiş
schüchtern
utancaq
sensibel
həssas
suspekt
şübhəli
verantwortungsbewusst
məsuliyyətli
verliebt in +Akk
aşiq olmuş (nəyəsə/kiməsə)
verschlossen
bağlı, kilidli
wütend auf/über +Akk
qəzəbli (nəyəsə/kiməsə)
zivilisiert
sivil
zufrieden mit +Dat
razı, məmnun (nədənsə/kimdənsə)