Level 4 Level 6
Level 5

Lektion 5


90 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abhalten von + Dat
1. uzaq durmaq (nədənsə), 2. qarşısını almaq (nəyinsə)
anstarren
gözlərini zilləyib/bərəldib baxmaq
aussterben
qırılmaq, nəsli kəsilmək
behaupten
iddia etmək
bekämpfen
yenmək, aradan qaldırmaq, dəf etmək
sich beschränken auf +Akk
məhdudlaşmaq (nəyləsə)
besiegen
yenmək, qalib gəlmək
darstellen
təsvir etmək
drohen
hədələmək
eingreifen in +Akk
müdaxilə etmək, qarışmaq (nəyəsə)
erledigen
bitirmək, yerinə yetirmək
erzeugen
istehsal etmək, törətmək
flüchten
qaçmaq, qaçıb gizlənmək
jemanden einsetzen für +Akk
löschen
silmək
nachwachsen
yenidən/sonradan böyümək
nachweisen
sübut etmək, isbat etmək
retten
xilas etmək
scheitern an +Dat
uğursuzluğa məruz qalmaq (nədəsə)
sich lohnen
dəymək, qiyməti olmaq
sich umschauen
ətrafa göz gəzdirmək
sich versetzen in +Akk
özünü (kiminsə) yerinə qoymaq
stattfinden
olmaq, baş tutmaq
überleben
tab gətirmək
überschätzen
artıq qiymətləndirmək
verhindern
qabağını almaq, imkan verməmək
verlangen
tələb etmək (2)
verseuchen
yoluxdurmaq
verwirklichen
həyata keçirmək
voraussehen
qabaqcadan görmək
wahrnehmen
mənimsəmək, qavramaq
zusammenfassen
yekunlaşdırmaq, birləşdirmək
zweifeln
tərəddüt etmək
die Annahme, -n
Qəbul etmə, Təhvil alma
der Artenschutz
Növlərin qorunması
der Außerirdische, -n
Yadplanetli
die Behörde, -n
Hakimiyyət orqanı, İdarə
der Energieaufwand
Enerji məsrəfi
die Entdeckung, -en
Kəşf
das Erbgut
Vərəsəlik
der Erfinder, -
İxtiraçı (kişi)
die Erfinderin, -nen
İxtiraçı (qadın)
das Fluggerät, -e
Uçma apparatı
die Genforschung
Genetik araşdırma
das Geschlecht, -er
Cinsiyyət
die Glaskuppel, -n
Şüşə gümbəz
die Handlung, -en
Hərəkət, Akt
das Hörspiel, -e
Radio veriliş
die Hungersnot, -"e
Aclıq
das Jahrzehnt, -e
Onillik
die Kommission, -en
Komissiya
die Lebenserwartung
Həyat gözləntisi
das Lebewesen, -
Canlılar
das Mienenspiel, -e
Mimika
die Prophezeiung, -en
Öncədən xəbər vermə
die Raumfahrt
Astronavtika
die Sicht
Görünüş, Mənzərə
die Stellungnahme, -n
Münasibət, Nəzər nöqtəsi
der Umschlag, -"e
Zərf
die Umweltverschmutzung
Ətraf mühitin çirklənməsi
das Urteil, -e
Hökm, Mülahizə
die Verspätung
Gecikmə
die Vision, -en
Görünmə, Vizyon
der Vorschlag, -"e
Təklif (2)
die Wüste, -n
Səhra, Çöl
ahnungslos
xəbərsiz
bewohnbar
yaşanabiləcək vəziyyətdə
drohend
hədələyici
erstaunlich
heyrətləndirici
fraglich
sualyaradan, şübhəli
geeignet
yararlı, əlverişli
gelegentlich
arada bir, hərdən
gelungen
müvəffəq
lebensbedrohlich
həyati təhlükəli
leblos
cansız
neulich
bu yaxınlarda
nüchtern
sayıq
regelmäßig
mütəmadi
renommiert
şöhrətli
ständig
davamlı, sabit
utopisch
utopik
veraltet
köhnəlmiş
vermutlich
təxminən
verwirrt
fikri qarışıq
wertvoll
dəyərli, qiymətli
wissbegierig
öyrənməyə həvəsli
zeitaufwendig
vaxtistəyən