Level 5 Level 7
Level 6

Lektion 6


76 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
anstreben
hədəfləmək, hədəfə almaq
beraten
məsləhətləşmək
sich einsetzen für +Akk
dəstəkləmək, arxa durmaq (kiməsə)
erreichen
çatmaq, yetişmək
etwas raten
1. nəsə məsləhət vermək. 2. nəyisə bilmək, cavabını tapmaq
fordern
tələb etmək (1)
leisten
etmək, öhdəsindən gəlmək
sich bewerben um +Akk/ bei +Dat
işə müraciət etmək (hansısa yer üçün)
sich erkundigen bei/nach +Dat
məlumat almaq (nəsə/kimsə haqda)
sich vorstellen
1. təqdim etmək. 2. təsəvvür etmək.
tätig sein
... olaraq çalışmaq
unterstützen
dəstək olmaq
verbinden mit +Dat
bağlamaq, bağlantı qurmaq (nəyləsə)
verhandeln
danışıq aparmaq, razılaşmaq
verteidigen
müdafiə olunmaq
die Abteilung, -en
Bölmə, Şöbə
die Angabe, -n
Bildiriş, Xəbər
der Angestellte, -n
Ştatlı İşçi, Personal
die Anrede, -n
Xitab
der Arbeitgeber, -
İşəgötürən
der Arbeitnehmer, -
İşəgirən
der Aufstieg
Qalxma, Yüksəlmə
die Ausbildung, -en
Hazırlıq, Təhsil
der Auszubildende, -n
Şagird (Peşə məktəbində)
die Beförderung, -en
1. Daşıma, Çatdırılma 2. Vəzifəcə yüksəlmə
der Bereich, -e
Bölgə, Zona
das Berufsleben, -
İş həyatı
der Bewerber, -
Müraciətçi (kişi)
die Bewerberin, -nen
Müraciətçi (qadın)
die Bewerbung, -en
Müraciət, Müraciət yazısı (iş üçün)
die Einarbeitung, -en
Mütəxəssisləşmə, İşin içində bişmə
die Einrichtung, -en
Təchizat
der Empfänger, -
Qəbul edən şəxs
der Erfolg, -e
Uğur
das Fachgebiet, -e
İxtisas sahəsi
das Gehalt, -er
1. Gəlir, Maaş 2. Tərkib
der Nebenjob, -s
Yan iş
die Referenz, -en
Tövsiyyə, Referans
die Schreibkraft, -"e
Makinaçı
die Stelle, -n
1. Yer 2. İş yeri
das Stellenangebot, -e
İş elanı, İş təklifi
die Tätigkeit, -en
Fəaliyyət
der Umgang
Münasibət
der Verdienst
1. Gəlir, Maaş 2. Yararlıq
der Vertreter, -
Təmsilçi (kişi)
die Vertreterin, -nen
Təmsilçi (qadın)
der Vorgesetzte, -n
Müdir, Rəis
das Vorstellungsgespräch, -e
İş müsahibəsi
ehemalig
əvvəlki
kontaktfreudig
yolagedən
krisensicher
böhranadayanıqlı
kürzlich
qısa müddət əvvəl
leger
rahat, yüngül
piekfein
dəbdəbəli
selbstbewusst
özünə inamlı
souverän
suveren
tabellarisch
cədvəl şəklində
üblich
həmişəki, adəti üzrə
verantwortungsvoll
məsuliyyətli
vorteilhaft
səmərəli
zufriedenstellend
məmnunedici