Level 2 Level 4
Level 3

[B1] Nauka języków obcych


89 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
learn English
uczyć się angielskiego
language
język (używany do komunikacji między ludźmi)
dictionary
słownik
entry
hasło (w słowniku; encyklopedii)
glossary
słowniczek; glosariusz (np. na końcu książki lub artykułu)
lexical
leksykalny
vocabulary
słownictwo; zasób słów
bilingual
dwujęzyczny
fluent
biegły; płynny (płynnie posługujący się danym językiem)
mother tongue; native language
język ojczysty
foreign language
język obcy
dialect
dialekt; narzecze (forma języka charakterystyczna dla jakiegoś obszaru)
sentence
zdanie
word
wyraz; słowo
syllable
sylaba
letter
litera
consonant
spółgłoska
vowel
samogłoska (dźwięk)
alphabet
alfabet; abecadło
alphabetical
alfabetyczny
alphabetically
alfabetycznie
capital letter; uppercase letter
wielka litera; duża litera
small letter; lowercase letter
mała litera
collocation
kolokacja (zwrot; wyrażenie)
compound
wyraz złożony
word family
rodzina wyrazów
phrase
fraza
idiom
idiom
proverb
przysłowie
saying
powiedzenie; porzekadło
grammar
gramatyka
noun
rzeczownik
verb
czasownik
adjective
przymiotnik
adverb
przysłówek
preposition
przyimek (np. "at"; "in"; "on")
article
przedimek (np. "a"; "the"); rodzajnik
pronoun
zaimek
syntax
składnia (w zdaniu)
spoken
mówiony
written
pisany
formal
formalny
informal
nieformalny (np. słowo; styl pisania)
slang
slang
terminology
terminologia
jargon
żargon
countable
policzalny
uncountable
niepoliczalny
regular verb
czasownik regularny
irregular verb
czasownik nieregularny
infinitive; the infinitive
bezokolicznik (podstawowa forma czasownika)
transitive verb
czasownik przechodni
intransitive verb
czasownik nieprzechodni
subject
podmiot (w zdaniu)
object
dopełnienie (w zdaniu)
tense
czas (w gramatyce)
the past tense
czas przeszły
the present tense
czas teraźniejszy
the future tense
czas przyszły
synonym
synonim
punctuation
interpunkcja
punctuation mark
znak interpunkcyjny
question mark
znak zapytania
exclamation mark
wykrzyknik
full stop
kropka (na końcu zdania)
dot
kropka (w adresie internetowym)
bracket
nawias
dash
myślnik
colon
dwukropek
semicolon
średnik
ellipsis
wielokropek
abbreviation
skrót (skrócona nazwa)
acronym
akronim; skrót
spelling
pisownia
spell
literować; przeliterować (w mowie lub piśmie)
pronunciation
wymowa
pronounce
wymawiać (wypowiadać coś na głos)
accent
akcent (np. "on ma mocny polski akcent")
foreign accent
obcy akcent
stress
akcentować; kłaść akcent (wypowiadając słowo; zdanie)
phonetic transcription
transkrypcja fonetyczna
phonetic alphabet
alfabet fonetyczny
phonetic symbols
symbole fonetyczne
translate
tłumaczyć; przetłumaczyć
translation
tłumaczenie; przekład
translator
tłumacz; tłumaczka (pisemny)
interpreter
tłumacz; tłumaczka (ustny)
tutor
prywatny nauczyciel; prywatna nauczycielka; korepetytor; korepetytorka
linguist
lingwista; językoznawca