Level 3 Level 5
Level 4

[B1] Studia


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
technical university
uniwersytet techniczny; politechnika
college
szkoła pomaturalna; kolegium
academic
akademicki
student
student
get into university
dostać się na uniwersytet
get a place at university
zdobyć miejsce na uniwersytecie
graduate
kończyć uniwersytet
graduate; graduate student
absolwent uniwersytetu
course
kurs; przedmiot (na studiach)
lecturer
wykładowca
lecture
wykład
seminar
seminarium (zajęcia z małą grupą studentów)
tutorial
indywidualne konsultacje (na studiach)
department
wydział; katedra (na uczelni)
professor
kierownik katedry (na uniwersytecie)
dean
dziekan (pozycja administracyjna na uczelni)
dean's office
dziekanat
campus
miasteczko uniwersyteckie; kampus (budynki należące do uczelni)
hall of residence
akademik (dom studencki)
certificate
świadectwo; zaświadczenie (np. chrztu; ślubu) (synonim: cert.)
diploma
dyplom; świadectwo
degree
stopień naukowy
get a degree
otrzymać stopień naukowy
mortarboard
biret (czapka noszona na uroczystościach uniwersyteckich)
Bachelor of Arts; BA
tytuł licencjata w dziedzinie nauk humanistycznych (synonim: Artium Baccalaureus)
Bachelor of Science; BSc
tytuł licencjata w dziedzinie nauk ścisłych
Master of Arts; MA
tytuł magistra w dziedzinie nauk humanistycznych
Master of Science; MSc
tytuł magistra w dziedzinie nauk ścisłych
PhD
tytuł doktora
master's thesis
praca magisterska
doctoral thesis
praca doktorska; doktorat
scholarship; grant; student grant
stypendium naukowe
school fees; tuition fees
czesne (opłata za studia)
undergraduate
student na studiach licencjackich (przed otrzymaniem pierwszego tytułu naukowego)
boy
absolwent; wychowanek (szkoły; uniwersytetu)
field of study
kierunek studiów
architecture
architektura (kierunek studiów)
business studies
zarządzanie (kierunek studiów)
computer science
informatyka (kierunek studiów)
economics
ekonomia (kierunek studiów)
engineering
inżynieria (kierunek studiów)
history of art; art history
historia sztuki (kierunek studiów)
law
prawo (kierunek studiów)
medicine
medycyna (kierunek studiów)
philosophy
filozofia (nauka)
politics
nauki polityczne (kierunek studiów)
psychology
psychologia (kierunek studiów)
sociology
socjologia