Level 5 Level 7
Level 6

as amookhtan nang madar


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
تیمار
غمخوار
داد
حق انصاف
داور
قاضی در اینجا یعنی خداوند
ضایع
تباه نابود
قرابت
خویشی خویشاوندی
محال
بیهوده دروغ
مستغنی
بی نیاز
مولع
حریص
میاسا
آسوده مباش
نمای
نشان بده
و چون نمودی به خلاف نموده مباش
برخلاف آن چه نشان دادی مباش
به زبان دیگر مگو و به دل دیگر مدار
ظاهرت با باطنت فرق نکند
گندم نمای جو فروش نباش
ریاکار و فریب کار نباش
اندر همه کاری داد از خویشتن بده
در هر کاری انصاف را رعایت کن
بر خود پیدا مکن
در ظاهر خود نشان نده
به هر محالی از حال و نهاد خویش بنگری
با هر سخن بیهوده و دروغی زود دگرگون نشوی
بزرگان به هر حق و باطلی از جای نشوند
انسان های بزرگ با هر سخن حق و باطلی دگرگون نمی شوند
و نومیدی را در امید بسته دادن
ناامیدی و امید در هم تنیده اند ( در ناامیدی امید وجود دارد )
چندان که طاقت باشد
آن قدر که می توانی
کیکاووس بن قابوس بن وشمگیر
از امرای آل زیار است
کیکاووس بن قابوس بن وشمگیر
اثر مشهور او قابوس نامه است که در نصیحت به فرزندش گیلانشاه نوشته شده است
کیکاووس بن قابوس بن وشمگیر
قابوس نامه شامل 44 باب در آداب و رسوم کشورداری و آیین مردم داری است
کیکاووس بن قابوس بن وشمگیر
قابوس نامه - وسعت اطلاعات و نثر ساده و آوردن داستان در میان مطالب از ویژگی های این کتاب است
سعدالدین وراوینی
کتابی که در او داد سخن آرایی توان داد
کتابی که در او داد سخن آرایی توان داد
داد: حق انصاف / داد : فعل
فخرالدین عراقی
عشق شوری در نهاد ما نهاد
عشق شوری در نهاد ما نهاد
نهاد : وجود درون / گذاشت : نهاد فعل
حرمت
احترام / محترم / حریم
مقدار
قدر / مقادیر / مقدور
مستغنی
غنی / استغنا / اغنیا
اثر غم و شادی پیش مردمان بر خود پیدا مکن
بلند همتی / داشتن روح بزرگ و مناعت طبع