Level 13 Level 15
Level 14

[C2] Matematyka


78 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
arithmetic
arytmetyka
element
składnik (w działaniu matematycznym)
dividend
dzielna (liczba; która jest dzielona w działaniu matematycznym)
divisor
dzielnik (liczba; przez którą dzielimy w działaniu matematycznym)
quotient
iloraz (wynik dzielenia)
factor
dzielnik (jakiejś liczby)
number line
oś liczbowa
trigonometry
trygonometria
sine
sinus
cosine
cosinus
tangent
tangens
cotangent
cotangens
probability
prawdopodobieństwo
statistics
statystyka; statystyki (dotyczące czegoś)
statistical
statystyczny
statistical data
dane statystyczne
elementary function
funkcja elementarna
linear function
funkcja liniowa
quadratic function
funkcja kwadratowa
continuous function
funkcja ciągła
trigonometric function
funkcja trygonometryczna
periodic function
funkcja okresowa
set
zbiór (w matematyce)
subset
podzbiór
empty set
zbiór pusty
set theory
teoria mnogości (teoria zbiorów)
mathematical logic
logika matematyczna
logic clause
zdanie logiczne
tautology
tautologia
if and only if
wtedy i tylko wtedy
calculus
analiza matematyczna
sequence
ciąg (w matematyce)
arithmetic sequence
ciąg arytmetyczny
geometric sequence
ciąg geometryczny
series
szereg (w matematyce)
power series
szereg potęgowy
limit
granica (funkcji matematycznej; ciągu matematycznego)
accumulation point
punkt skupienia
derivative
pochodna (w matematyce)
differential
różniczka (w matematyce)
differential equation
równanie różniczkowe
integral
całka
integration
całkowanie
integration by parts
całkowanie przez części
integration by substitution
całkowanie przez podstawienie
improper integral
całka niewłaściwa
convergence
zbieżność; konwergencja
absolute convergence
zbieżność bezwzględna
concave
wklęsły
convex
wypukły
algebra
algebra
abstract algebra
algebra abstrakcyjna
linear algebra
algebra liniowa
inverse operation
operacja odwrotna
numerator
licznik (w ułamku)
denominator
mianownik (w matematyce)
reduce
skrócić (ułamek w matematyce)
multiple
wielokrotność (jakiejś liczby)
ratio
stosunek; proporcja (między dwoma liczbami)
matrix
macierz
identity matrix; unit matrix
macierz jednostkowa
square matrix
macierz kwadratowa
diagonal matrix
macierz diagonalna
triangular matrix
macierz trójkątna
invertible matrix
macierz odwracalna
determinant
wyznacznik (np. macierzy)
vector
wektor
scalar product; dot product
iloczyn skalarny
vector product; cross product
iloczyn wektorowy
tensor
tensor
graph
graf (w matematyce)
complex numbers
liczby zespolone
imaginary number
liczba urojona
real part
część rzeczywista
imaginary part
część urojona
number theory
teoria liczb
logarithm
logarytm
fractal
fraktal