Level 3 Level 5
Level 4

[B2] Matematyka


87 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
operation
działanie (w matematyce)
addition
dodawanie
subtraction
odejmowanie
multiplication
mnożenie
product
iloczyn
division
dzielenie
table
tabliczka mnożenia
plus sign
znak plus
minus sign
znak minus
absolute value
wartość bezwzględna
integer number
liczba całkowita
natural number
liczba naturalna
rational number
liczba wymierna
irrational number
liczba niewymierna
real number
liczba rzeczywista
even number
liczba parzysta
odd number
liczba nieparzysta
decimal point
kropka dziesiętna
decimal place
miejsce po przecinku
power
potęga (w matematyce)
exponentiation
potęgowanie
exponent
wykładnik
root
pierwiastek (w matematyce)
square root
pierwiastek kwadratowy (w matematyce)
equation
równanie
inequality
nierówność (niesprawiedliwa sytuacja)
unknown
niewiadoma (w równaniu matematycznym)
variable
zmienna (w równaniu matematycznym)
constant
stała (w równaniu matematycznym)
formula
wzór (matematyczny)
monomial
jednomian
binomial
dwumian
polynomial
wielomian
function
funkcja; rola (istota działania czegoś)
graph of a function
wykres funkcji
Cartesian coordinate system
kartezjański układ współrzędnych
coordinates
współrzędne
axis
oś (w układzie współrzędnych)
the X-axis
oś x (w układzie współrzędnych)
the Y-axis
oś y (w układzie współrzędnych)
approximate
przybliżony (synonim: rough)
rough
przybliżony (synonim: approximate)
approximation
przybliżenie
mean
średnia (synonim: average)
average
średnia (synonim: mean)
arithmetic mean
średnia arytmetyczna
geometric mean
średnia geometryczna
factorization
rozkład na czynniki pierwsze
prime number
liczba pierwsza
composite number
liczba złożona
factorial
silnia
minimal
minimalny
maximal
maksymalny
theorem
twierdzenie (np. w matematyce)
proof
dowód (w matematyce)
axiom
aksjomat; pewnik
mathematical induction
indukcja matematyczna
proof by contradiction
dowód nie wprost
geometry
geometria
area
pole (powierzchnia figury geometrycznej)
perimeter
obwód (figury geometrycznej)
circumference
obwód (okręgu; elipsy)
diagonal
przekątna
diameter
średnica
radius
promień (okręgu)
equilateral triangle
trójkąt równoboczny
isosceles triangle
trójkąt równoramienny
polygon
wielokąt
pentagon
pięciokąt; pięciobok
hexagon; sexangle
sześciokąt
octagon
ośmiokąt; ośmiobok
trapezium
trapez
ellipse
elipsa (figura płaska)
plane
płaszczyzna
point
punkt (na płaszczyźnie; w przestrzeni)
straight line
linia prosta
curve
krzywa (np. linia na wykresie)
arc
łuk (zakrzywiony kształt)
parallel
równoległy (w matematyce)
perpendicular
prostopadły
Pythagoras' theorem
twierdzenie Pitagorasa
hypotenuse
przeciwprostokątna
angle
kąt (pomiędzy czymś a czymś)
right angle
kąt prosty
acute angle
kąt ostry
obtuse angle
kąt rozwarty
spatial
przestrzenny