Level 18 Level 20
Level 19

Level Nineteen


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pluck
татах, зулгаах, эр зориг
quiescent
дуугүй, хөдөлгөөнгүй
occult
нандин, нууц, битүүлэг
reprehensible
зэмлэмээр, буруушаамаар
destitution
хоосон ядуу байдал, гачигдал
incompatible
таарахгүй, нийцэхгүй
enzyme
фермент, энзим
gracious
өршөөнгүй, энэрэнгүй, нигүүлсэнгүй
subvert
бут цохих, үймүүлэх, сүйтгэх
condone
уучлах, өршөөх, тоохгүй байх
competition
тэмцээн, өрсөлдөөн
venerable
хүндэт, эртний, эрхэм
subliminal
дотоод ухамсарт нөлөөлсөн
aerate
агаар оруулах, агууржуулах
describe
тодорхойлох, тайлбарлах
recalcitrant
тэрсүүд, зөрчимтгий
debilitating
чадал барагдуулсан, эрүүл мэндийг доройтуулсан
jamb
тотго, тулгуур, хаалга цонхны хүрээ
appropriate
зохимжтой, зохистой, таарах
interest
сонирхол, зээлийн хүү
melee
ноцолдоон, мөргөлдөөн
complex
цогцолбор, түвэгтэй, иж бүрдэл
esteem
дээдлэх, хүндлэх
vestige
шинж, ул мөр, тэмдэг
polemic
маргаантай
curiosity
сониуч зан, саваагүй зан
extinct
сөнөсөн, оршин тогтнохоо больсон
indecorous
аальгүй, зүй ёсны бус, эвгүй
fidelity
үнэнч байдал, чин шударга, зөв байх
magnitude
хэмжээ, чухал байдал