Level 19 Level 21
Level 20

Level Twenty


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
trustee
итгэмжилсэн хүн, ивээн тэтгэгч
liturgy
сүмийн ёслол
abacus
сампин
creature
бүтээл, туурвил, амьтан
hostility
дайсагнал, өшөөрхөл, харш
impinge
халдах, мөргөлдөх, цохих
premise
анхдагч нөхцөл, урьдчилсан нөхцөл
adjunct
шадар туслагч, хавсралт, нэмэлт, туслах
illusory
хуурмаг, хоосон, бодит бус хий хоосон байдал
judicial
шүүхийн, хуулийн, бодлоготой
derivative
үүсмэл, хиймэл, жинхэнэ бус
reveler
наргианч, зуаацах дуртай хүн
consciousness
ухаан, ухамсар, мэдрэл
abstract
хийсвэр, хураангуй
destruction
устгал, сүйтгэл, сөнөөл
apparent
илэрхий, ойлгомжтой, санагдах
nadir
доод хязгаар, доод цэг
sympathetic
энэрэлтэй, энэрэнгүй, хүнлэг, уриалагхан
indicate
илтгэх, нотлох, тэмдэглэх
intellectual
ухаантай, сэтгэдэг, оюуны
challenge
дуудлага, уриалга, хүч чадал шаардсан ажил
attention
анхаарал, анзаарал
verity
үнэн байдал, шударга байдал
arrogant
биеэ тоосон, шазруун, омогтой
apathetic
үл тоомсорлосон, хайхрамжгүй
humorous
хошин, алиа, хөгжилтэй
iconoclast
олонхийн санал, итгэл, сүсэг бишрэлийг эсэргүүцэгч
bereft
салгах, үгүй болгох
contemplative
нарийвчлан тунгаахын, бясалгалын
extraneous
хөндлөнгийн, гадны, холбоо хамааралгүй