Level 5 Level 7
Level 6

Environmental Issues


73 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Global Warming
globālā sasilšana
carbon dioxide
oglekļa dioksīds
emissions
emisijas
greenhouse effrect
siltumnīcas efekts
greenhouse gases
siltumnīcas gāzes
rising sea levels
jūras līmeņa celšanās
melting glaciers
ledāju kušana
deforestation
mežu izciršana
droughts
sausums
forest fires
mežu ugunsgrēki
archipelago
arhipelāgs
dismantle
demontēt
erosion
erozija
eroded
izzudis
low-lying land
zeme kas atrodas nedaudz virs jūras līmeņa
refugee
bēglis
sink
nogrimt
submerged
iegremdēts
vanishes
izzūd
sea level
jūras līmenis
Atmosphere
Atmosfēra
Fossil fuel
Fosilais kurināmais
Solar Energy
Saules enerģija
ecosystems
ekosistēmas
extinction
izzušana
renewable energy
atjaunojamā enerģija
recycling
pārstrāde
reuse
atkārtota izmantošana
Landfill
atkritumu poligons
organic
organisks
biodegradable
bioloģiski noārdāms
pollution
piesārņojums
disposable
vienreizējai lietošanai
conservation
konservācija
hazardous waste
bīstamie atkritumi
floods
plūdi
polar ice caps
polārās ledus cepures
rainforests
lietus meži
absorb
absorbēt
extinct
izmiris
rubbish
atkritumi
atmosphere
atmosfēra
geothermal energy
ģeotermālā enerģija
wind power
vēja enerģija
hydroelectric power
hidroelektro spēks
wave power
viļņu spēks
dam
dambis
petrol
benzīns
lead
svins
hybrid cars
hibrīda automašīnas
battery
baterija
acid rain
skābais lietus
industrial waste
rūpnieciskie atkritumi
fertilizers
mēslojumi
pesticides
pesticīdi
charity
Labdarība
temperature
Temperatūra
mountainous
kalnains
poachers
malumednieks
lucrative
ienesīgs
natural prey
dabisks laupījums
livestock
mājlopi
serious threat
nopietni draudi
farmer
lauksaimnieks
shrinking
samazināšanās
habitat
biotops
flora and fauna
flora un fauna
it sounds
tas ieklausās
Is it important to care for the environment?
vai ir svarīgi rūpēties par vidi?
What do you think ordinary people can do to save energy?
Ka tu domā ko ik viens var izdarit, lai ietaupītu enerģiju?
What are some local environmental problems you have noticed?
Kādas ir vietējās vides problēmas, kuras esat pamanījis?
What is your opinion about climate change?
Kāds ir jūsu viedoklis par klimata pārmaiņām?
Who is most to blame for pollution – governments, big business or someone else?
Kurš visvairāk vainojams par vides piesārņojumu - valdība, lielie uzņēmumi vai kāds cits?