Level 3 Level 5
Level 4

The Fourth 500


500 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
คุ้นเคย
to be familiar, acquainted with, intimate
ครอก
litter, brood; the sound of snoring
ละเมอ
to daydream, fantasize, be deluded; to talk in one's sleep
นอนละเมอ
to sleepwalk
คอกม้า
stable (for horses)
คอก
to be bent, deformed; stable, stall (for animals)
อาชีวะ
vocation, occupation, trade
รางน้ำ
gutter, waterspout, rainspout
อุตุนิยมวิทยา
meteorology
มอบอำนาจ
to authorize, assign authority
มอบให้
to give, bestow, grant
หมอบ
to crouch, prostrate, kowtow
คาดการณ์
anticipate, predict, fortell
พยากรณ์
prediction, prophecy, forecast
ครอบงำ
to dominate, overpower, reign
งำ
to conceal, cover, hide from sight
ก้าว
step; to progress, step forward
แดดร้อน
sunny
ซุ่ม
to hide, lie in wait
สายรุ้ง
rainbow
มั้ง
particle meaning "perhaps" or "maybe"
มั่ง
some
มั่งมี
"loaded," rich, wealthy
ทำเนียบขาว
the White House (in Washington D.C.)
พันธะ
commitment, strings, obligation
มอบหมาย
to assign, commit, entrust
บุกรุก
to trespass
เศรษฐี
millionaire, rich person, wealthy person
เศรษฐศาสตร์
economics
สันดาน
nature, character, personality
ดัดสันดาน
to correct, chastise
สืบสันดาน
to descend from, come from, derive
รัฏฐาธิปัตย์
sovereignty
คำวินิจฉัย
decision, judgement, verdict
ติชม
to criticize, comment, review
สุจริต
honest, truthful, trustworthy
ตรู
beautiful, pretty, graceful
กุมขมับ
to hold one's head in one's hands
บกพร่อง
defective, deficient, faulty
หมิ่น
to insult, humiliate, dishonor; on the brink of, on the verge of
หมิ่นประมาท
to libel
ต่อให้
even if, even though
ตรรกะ
thought, thinking, logic
บรรดา
all, whole, totality
กะลา
coconut shell
แสร้ง
to pretend, feign, sham
แจ๋ว
cool, great, excellent; transparent, limpid
กระแดะ
affected, unnatural, artificial
การวินิจฉัย
assessment
ทำเนียบรัฐบาล
Government House (in Bangkok)
ทำเนียบ
directory, blue book; official residence
โขน
Khon, a type of Thai drama
นี่แหละ
this one, these; That's it!
จิ้งหรีด
cricket
วาท
words, speech, utterance
วาทศาสตร์
rhetoric, oratory
ศัลยกรรม
surgery, surgical operation
ทุพพลภาพ
disabled, crippled
ความลึกลับ
mystery
แออัด
congested, crowded
ปกครอง
to govern, rule, administer
ผู้ประกอบการ
trader, businessman, entrepreneur
ยินยอม
consent, agree, assent
ความเห็นชอบ
approval, assent, endorsement
สะดุ้ง
startled, shocked
สะดุ้งตื่น
to wake up with a shock
สหาย
friend, comrade, companion
ชุมนุม
group, collection, party; to congregate, assemble, gather
คุ้ย
rake
ล้มเหลว
to fail, fall down, not succeed
เหง้า
ancestor, origin; rhizome, rootstock, bulb
สะเทือนใจ
moving, touching (emotionally)
ทะเบียนสมรส
marriage license
ก้อนขนมปัง
loaf of bread
วุฒิสภา
senate
อุปโภคบริโภค
to consume, use, utilize
จาง
faded; to fade, be dim
ตระกูล
family, lineage, pedigree
ใจหาย
startled, stunned with fear
บ่อ
pit, mine; well, water hole
เหมือง
mine
จิงโจ้
kangaroo
สุนัขจิ้งจอก
fox
จิ้งจก
lizard
ตุ๊กแก
gecko
หนักใจ
serious, tense, stressful
ตะขบ
Indian plum, Indian cherry, coffee plum
ทุเรียนเทศ
soursop, prickly custard apple
เกรียน
very short, closely cropped; a shiftless and immature person, especially as a teenager (slang, derogatory)
สถิติ
statistics, figures, data
ทำลายสถิติ
to break or beat a record
นามธรรม
abstract (e.g. ideas, concepts)
ขำ
attractive, charming; to laugh, giggle
ขำแตก
hilarious
มีเสน่ห์
charming, charismatic, seductive
กลั้นลมหายใจ
to hold one's breath
กลั้น
to restrain, suppress, hold back
อดกลั้น
to tolerate, be patient
กลั้นวาจา
to hold one's tongue
ฝันกลางวัน
daydream
มาตราส่วน
scale (for measuring)
เกล็ด
flake, scale (as in on an animal's skin)
กติกา
rule, regulation, order
กติกาสัญญา
treaty, pact, covenant
ศาลฎีกา
the Supreme Court
บทบาท
role, part (in a play or movie)
ช่างสังเกต
observant
โครงสร้าง
structure, construction, organization
ท่อง
to wander, roam around; to recite, memorize, learn by heart
นิ่งดูดาย
to sit still, sit by, be silent
ดูดาย
indifferent, unconcerned
แหง
definitely, for sure (colloquial)
ไข่มุก
pearl
หมาใน
jackal
วิสัยทัศน์
vision
จง
must, have to, should
จงรัก
loyal, faithful
สัจธรรม
the truth, dharmic truth
ตง
joist
กระจ่าง
to brighten, clear; clearly, distinctly, evidently
ค้าน
to oppose, protest, dissent
คัดค้าน
to object, disagree, oppose
ฝ่ายค้าน
(the) opposition
ซักค้าน
to cross-examine
วงการ
circle, field, quarter
วงการแพทย์
medical profession
วงการทหาร
military
บ่า
to inundate, overflow; shoulder
เคียงบ่าเคียงไหล่
shoulder to shoulder; side by side; equal, identical
พาดบ่า
to place on the shoulder
เหลือบ่ากว่าแรง
to be more than one can bear
อาละวาด
to run amok, rampage, act madly, wildly, violently
เสียดสี
sarcastic, satirical
ขัดขืน
to defy, resist, disobey
อารยะ
civilized
จัดสรร
to allocate, apportion, divide
บ้านจัดสรร
housing development, housing estate
หน้าบึ้ง
to frown, look displeased
ขมา
patience
ขอขมา
to apologize, ask for forgiveness
ท้องนา
rice paddy
มาตรการ
measure, provision
แม่เหล็ก
magnet
สนั่น
loudly, roaringly; to reverberate
เสวนา
to associate with, mix with
ขจี
verdant, lush, grassy
ลูกตา
eyeball
ขัดลูกตา
unpleasant to look at, an eyesore
สุดลูกหูลูกตา
as far as the eye can see
กลอกลูกตา
to goggle, roll one's eyes at
ร้อยเอ็ด
one hundred and one
กุลา
star-shaped kite
ถ่านหิน
coal
ความเมตตา
kindness, compassion, mercy
พรมแดน
frontier, border, boundary
เพิ่มให้มากขึ้น
to increase, accrue, augment
ลดให้น้อยลง
to decrease, reduce, lower
หลักสูตร
course, syllabus, curriculum
การดูด
suction
แอ่งน้ำเล็กๆ
puddle
ยาวนาน
for a long time; endless, everlasting
ต่อเนื่อง
continuously, contiguously, ccnstantly; to continue, carry on
งานค้ามนุษย์
human trafficking
ตั้งอกตั้งใจ
to pay attention, concentrate one's attention
เขม้นขะมัก
earnest, active; energetically, vigorously
โดยใช่เหตุ
unreasonably, unnecessarily
พระธรรม
Buddhist teaching, Buddhist doctrine
จำเลย
defendant, accused
ขั้นสูง
high grade, high level, advanced stage; maximum
ขั้นต่ำ
minimum
กระดอง
carapace, shell (as in a turtle)
เปลือก
shell, case, husk (as in a seashell, tree bark, etc.)
ยับยั้ง
to restrain, supress, hold back
การยับยั้ง
veto
เชิง
manner, posture, technique; foot, base, pedestal; prefix meaning "in the field of"
คุมเชิง
to keep watch on
เชิงชั้น
trick, finesse, artifice
ลองเชิง
to test one's ability
หยั่งเชิง
to probe, explore, sound out
เชิงเขา
foot of the hill
อำเภอใจ
at will, willfully, arbitrarily
คำนึง
to consider, contemplate, think of
คง
may, will, probably, might
ทั้งปวง
whole, entire, all
พร้อมมูล
completely, fully, ready
หน้าด้าน
shameless, brazen
เรือนกระจก
greenhouse
ปอกเปลือก
to peel, pare, shell
ลอก
to imitate, copy, reproduce
ลอกคราบ
to slough off
ลอกหนัง
to skin
แกะ
to engrave, etch, carvel; to unwrap, unpack; sheep, ewe, ram
สระ
pool, reservior, pond; to wash, shampoo, rinse; vowel, sound
ท้าย
end, rear, back
ทอดผ้าป่า
offering of robes to monks
เขตร้อน
tropical
ตกอยู่ในอันตราย
to be in danger
ใจลอย
dreamy, absent-minded, inattentive
หีบ
casket, box, chest; to press squeeze, crush
หีบศพ
coffin, casket
หีบเพลง
accordion, harmonica, mouth-organ
หีบเสียง
gramophone, phonograph, record player
หมอก
fog
สำลี
cotton balls, absorbent cotton
ปุยฝ้าย
cotton
ติดตาม
to pay attention to, take note of, concern; to follow, accompany
เกณฑ์
to draft, conscript; standard, measure, criterion
ปกปิด
to conceal, hide, cover up
ทัศนศึกษา
educational field trip
เรียงราย
orderly, well-arranged, in good order
ถ่วง
to load, weigh down
ศูนย์ถ่วง
center of gravity
ถ่วงดุล
to balance, offset
ถ่วงเวลา
to delay, stall for time
ซ้อนซับ
to complicate, make difficult
หนักหน่วง
severely, heavily, seriously
งุ้ม
to be hook-shaped, like a parrot's beak
การพิชิตดินแดน
conquest
แม่น
accurately, exactly, precisely
โละ
to throw away, clear away, sack
งัว
bullock, ox, cow
หงส์
swan; Hongsa (a mythical bird)
ห่าน
goose
ห่วยแตก
to stink, be bad, be terrible; stingily, badly
จัดสรร
to allocate, apportion, divide
มึน
dazed, giddy
ส่ายหัว
to shake one's head
ประกวด
to contest, compete, contend
ใช้บังคับ
to enforce
จานบิน
flying saucer, ufo
แมงดา
horseshoe crab; pimp, procurer
ศาลพระพรหม
Hindu shrine, Brahman shrine
วัตถุพยาน
physical evidence
มือระเบิด
bomber (person)
แมงเม่า
tussock moth
หุ้น
share, stock
ช่องแคบ
straits, channel
ย่านจีน
Chinatown
อุโมงค์
tunnel
คลุ้ง
to diffuse, permeate
คละคลุ้ง
to smell, stink
ควัน
smoke, fumes
ปล่องควัน
chimney, smokestack, flue
แห่
to flock, throng, crowd
แห่ห้อม
to surround, encircle, beseige
แห่ขบวน
to march, parade, demonstrate
ขบวนแห่
procession, parade, cortege
สันนิษฐาน
to presume, suppose, conjecture
เสริม
to enhance, supplement, reinforce
ความยุติธรรม
fairness, justice
อยุติธรรม
injustice, partiality
บูชา
to worship, venerate, reverse (by making offerings or sacrifces)
ข้อสรุป
briefing
ฟางข้าว
rice straw
หญ้าหั่น
hay
ตกตะลึง
stunned, dumbfounded
กาง
to spread out, stretch out, hang out
กางมุ้ง
to hang a mosquito net
กางแขน
to open one's arms, extend the arms
กางเกียง
inharmonious, incompatible
ตัดพ้อ
to complain, grumble, blame
บารมี
prestige, influence, grandeur
ที่หนีบค้ำแถวหนังสือให้ตั้งตรง
bookend
พวงมาลัย
garland
สงครามกลางเมือง
civil war
ทำไปทำมา
to result unexpectedly at last
ชื่น
happy, pleased, delighted
รายได้
income
วิบากกรรม
misery from bad deeds, unjust deeds
วิบาก
consequnces of one's actions, result, "fruit" (that is born from one's actions)
กรรมวิบาก
retribution
พิมพ์เขียว
blueprint
เกราะ
armor, cuirass, defensive covering
เสื้อเกราะ
bulletproof vest, armored vest
พร่อง
depleted, decreased, diminished
ก้าวหน้า
to progress, advance forward
ติ่ง
protrusion, bulge, excrescence
เหนียม
to feel shy, bashful; bashfully, awkwardly, timidly
ทุกข์
to suffer
จับกุม
to arrest, capture, seize
งอมแงม
badly, severely, seriously
สารภาพ
to confess, concede
ให้การ
to give evidence, testify
ก้นบึ้ง
abyss, one's innermost feelings
บึ้ง
sullen, serious
นิสิต
university student, undergraduate
กราน
to assert, insist, uphold
ล้นหลาม
excessively, overwhelmingly
บอบ
weak, faint, feeble
ใบตอง
banana leaf
คุกคาม
to threaten, menace, browbeat
อธิการบดี
chancellor, president, rector
ทวน
lance; to proceed against, move against; to review, go over, run over
ทวนกระแส
to go against, be adverse, be contrary
ทวนเข็มนาฬิกา
counterclockwise
หูทวนลม
to turn a deaf ear, pay no attention to
ทวนความ
to inquire, hold an inquiry, investigate
ทวนสบถ
to break the curse, break a vow
สบถ
to swear, curse, abuse
การเผาผลาญ
metabolism
เพลีย
tired, exhausted, weary
บุกเบิก
to pioneer, open up, clear
ฉวยโอกาส
to take/seize the opportunity
ฉวย
to snatch, seize, wrest,grasp
ลำลัก
to choke, suffocate, smother
ซ้อน
to overlap, overlay, superimpose; complex, complicated
ซ้อนถุง
to double-bag
อาญา
criminal
อาชญากรรม
crime
เฉียบพลัน
very forceful, severe; acute (as in a disease)
เฉียบ
excellent, outstanding, brilliant; very, exceedingly
วาย
to come to an end, be finished
เรื้อรัง
chronic (as in a disease)
เบียด
to crowd in, squeeze in, jostle
เป้
rucksack, knapsack, kit-bag
ประติมากรรม
sculpture, image
แฟบ
flat, flattened, deflated
เต้า
breast, udder
ขวัญใจ
beloved, dear
ฟันธง
to decide for sure/absolutely
สามานย์
vicious, evil, depraved
กระจาด
basket, wicker basket
ตะพาบ
soft shelled turtle
อุทาน
to exclaim, interject
ซอกแซก
to edge one's way through; inquisitive, nosy, curious
ออกหน้าออกตา
to act openly, noticeably
ซื้อมาขายไป
to buy and sell, trade
ความเป็นมา
background, history, story
สามานยนาม
common noun
กิจกรรมนอกหลักสูตร
extracurricular activity
บ่อนทำลาย
to undermine, subvert
กระดิก
to beckon, swing, wag
โว
to brag, boast, swagger
จิบ
to sip, taste, drink
จู่
to rush to, move in suddenly
กระหน่ำ
to pound, hammer, thump
เอาชนะ
to conquer, overcome, triumph
จม
to sink
สั่นกระดิ่ง
to ring, chime
แกว่ง
to swing, oscillate, sway
จุดไฟ
to light
รัด
to bind, fasten, tighten; tight, snug
คารวะ
respect, regard, esteem; to pay homage/obeisance to
จันทรคราส
lunar eclipse
สุริยคราส
solar eclipse
กลี
wicked, evil, calamitous
ส้วม
lavatory, latrine, toilet
เม็ด
seed, grain; classifer for pills, tablets, seeds, and buttons
ถอดจิต
to have an out of body experience
ขับรถจี้ตูด
to tailgate
ตั้งตาคอย
to look forward to, anticipate
ปรากฏการณ์
phenomenon
สัตว์ที่ใช้ฟันแทะ
rodent
เป็นเครื่องหมายของ
to symbolize, typify, represent
ไข่คน
scrambled eggs
ประเสริฐ
superb, excellent, precious
สาด
to splash, lash, dash
กันสาด
awning, eaves
สาดกระสุน
to strafe, rake, enfilade
ออกดอก
to bloom, produce flowers
หุ่น
figure, shape, puppet
หุ่นนิ่ง
still life
หุ่นเชิด
puppet, marionette
เชิดหุ่น
to manipulate, puppeteer
หมอนหนุน
four-cournered/rectangular pillow
หมอนข้าง
bolster, body pillow
ปลอกหมอน
pillowcase
มีดโกน
razor
ชาวยิว
Jew
สารทิศ
everywhere, all directions, all sides
ตีบ
constricted, narrow
แนวเทียบ
analogy
สอด
to insert, place, slip
สอดประสาน
to interlace
สินสอด
bride price
สอดแนม
to spy, snoop
พูดสอด
to heckle, interrupt, interfere
ก๊ก
group, gang, faction, clique
สำนึกผิด
to repent, accept a mistake
วรรณกรรมล้อ
parody
ตามลำดับ
respectively, in turn, in order
ชู
to raise, life, boost
อุบาทว์
wicked, evil
ดันออก
to eject
เนรมิต
to create, make, establish; to change or transform by magic
วิปลาส
to be strange, abnormal, eccentric, mentally ill
ผิดศีลธรรมจรรยา
unethical
ถ่ายเท
to ventilate, air; to discharge, transfer
นกพิราบ
dove, pigeon
นกต่อ
decoy, imitation, bait
ซ่อง
brothel, bawdy house
ลัก
to snatch, steal
ตื้อ
dull, slow, confused; very extremely, utterly
อิ่มตื้อ
full up
ดันและดึง
push and pull
ดึงดูด
to attract, appeal, draw
โสม
ginseng
สละสลวย
beautiful, elegant, graceful
พระบรมสารีริกธาตุ
Buddhist relic
เพลิง
fire, flame, blaze
วางเพลิง
to commit arson; to slander, frame, blame
หลักหน่วย
digit
หลักสิบ
tens, tens place, tens digit
บิดเบือน
to distort, twist
บิดเบี้ยว
twisted, distorted
สาส์น
message, letter, document, papers
ไวยากรณ์
grammar
อุปโลกน์
as stated; to set up, make up; to suppose, assume
ตึง
taut, tense, strict
แรงตึงผิว
surface tension
หนูทดลอง
guinea pig
แผนภูมิ
chart
นางเงือก
mermaid
เสี้ยว
quarter; crescent
รอยแผล
scar
ทำใจ
to come to terms with, accept
ย่อหน้า
paragraph, indentation
ปัจจัย
factor, cause, means; requisite
ฝักบัว
showerhead; Thai pancake; carbuncle
บองหลา
King cobra
บัดกรี
to solder, weld, fuse together
ทึ่ง
impressed, amazed, surprised
ถึงแม้ว่า
despite, even though, even if
มะรุม
Moringa oleifera, the moringa tree, drumstick tree
วนอุทยาน
National Forest Park
เครื่องถ้วยเปลือกไข่
porcelain, chinaware
สันติภาพ
peace, calmness
เถรวาท
doctrine, priest
บ้าบอคอแตก
absurd, crazy, mad
ความละอาย
shame, humiliation, mortification
ทัศนคติ
attitude, opinion, viewpoint
ประสานรอย
to solder, weld, fuse together
อนุเฉท
paragraph
หนูตะเภา
guinea pig
วาระ
time, occasion, period
พิสดาร
completely; detailed, comprehensive, intensive
ยาเสน่ห์
potion
ลูกตา
eyeball
พราย
spirit, ghost
ปฏิกิริยาเคมี
chemical reaction
ผู้มีเกียรติ
honored guests
ต้นลม
upwind, upward
กระพือ
to flap, flutter; to circulate, broadcast
รอยต่อ
joint
กระโจน
to leap, bound, jump
กระโจนหา
to pounce on, throw one's self at
เหว
abyss, chasm, gorge
มหาเถรสมาคม
Mahathera Council
คณะสังฆมนตรี
Council of Sangha Ministers
กั้น
to separate, bar, block
ผ้าไหม
silk
หยด
drop (of liquid); to drop
ฟื้น
to recover, recoup, retrieve
ฟื้นฟู
to rehabilitate, recover
กีด
to obstruct, impede, hinder
ไต่
to climb, clamber, scale
ไต่สวน
to hold an inquiry, investigate
ชันสูตร
to verify, identify, investigate
ชันสูตรศพ
to perform an autopsy/postmortem
ตะวัน
sun, light of day
แซง
to overtake
เซ็ง
to be bored, sick of
โกง
dishonest, fradulent; to cheat, swindle; to be bent, curved
โกงเงิน
to embezzle, defraud
หน่าย
bored of, tired, uninterested
เบื่อหน่าย
tediously, monotonously, wearily
แน่จริง
great, splending, excellent (can be used as an interjection)
จินตนาการ
imagination
อนุมัติ
to approve, allow
หมายจับ
arrest warrant
คำพังเพย
aphorism, proverb, adage
แตง
melon
เชี่ยว
rapidly, swiftly, strongly
ผสมให้เข้ากัน
to blend, emulsify
การแสดงตัว
identification
เข็ม
needle, pin; badge, insignia
ละลายพฤติกรรม
to "break the ice"
อาน
saddle
จุกจิก
small, tiny; fussy, choosy, picky
คิดจุกจิก
to worry about trivialities, "sweat the small stuff"
คืบหน้า
to progress, advance, develop
ถนอม
to preserve, conserve, save
ความเพียร
perserverance, persistence
ยั่ว
to provoke, arouse
ไม่ได้เรื่อง
useless, hopeless, ineffectual
นิทรรศการ
exhibition
แรงเหวี่ยง
centrifugal force
พอฟัดพอเหวี่ยง
about the same, well-matched (in strength or size)
กลัดมัน
lustful, lecherous
เลียน
to imitate, copy
คนข้ามเพศ
transgendered person
ไม่สำนึกบุญคุณ
ungrateful, unappreciative
ทิว
row, line, range (as in mountain range or line of trees)
พรรณนา
to describe, depict, narrate
สมเพช
to take pity on, have compassion for
พรรณราย
sparkling, dazzling
เศรษฐี
millionaire, wealthy man; a game similar to Monopoly
เศรษฐีใหม่
nouveau riche
เบื้องหน้า
in front of; futuristic
เบื้องสูง
superior, senior, of a higher rank