Level 2
Level 1

What is Information Technology?


111 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accurate
dokładny, precyzyjny, trafny
allocate resources
alokować zasoby
apply
odnosić się, dotyczyć, mieć zastosowanie
assets
aktywa
at once
od razu, natychmiast
beneficial
korzystny, dobroczynny
boost effectiveness
zwiększać efektywność
brand
marka
business goal
cel biznesowy
business management software
oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem
capture
przechwytywać, zdobywać
challenge
wyzwanie
competitive advantage
przewaga konkurencyjna
completion
ukończenie, zakończenie
comprehensive real-time view
pełny wgląd w czasie rzeczywistym
conduct of business
prowadzenie biznesu
continuously evolve
ciągle rozwijać się, ewoluować
cost-benefit analysis
analiza kosztów i korzyści
critical success factor
kluczowy czynnik sukcesu
crucial
istotny
currently
obecnie
customize
dostosowywać do potrzeb
day-to-day operations
codzienne działania, funkcjonowanie
decision support system
system wspomagania decyzji
decision-making process
proces podejmowania decyzji
defensive approach
podejście defensywne
Delphi method
metoda delficka
device
urządzenie
exempli gratia
na przykład
effective
efektywny, skuteczny
effective management
efektywne, skuteczne zarządzanie
efficient
wydajny, sprawny, efektywny
enable
umożliwiać
enhancement
poprawa, zwiększenie
enterprise resource planning
planowanie zasobów przedsiębiorstwa
evaluate
szacować
evolve
rozwijać się, ewoluować
exchange
wymieniać
executive information system
system informowania kierownictwa
fundamental objectives
podstawowe cele
future gain
przyszły zysk
goal
cel
goodwill
wartość firmy
hardware
sprzęt
highly competitive market
bardzo konkurencyjny rynek
high-risk investment
inwestycja wysokiego ryzyka
inter alia
między innymi
impact
wpływ
to impact sth
mieć wpływ (na coś)
in alignment with
w zgodzie z
in light of
w świetle
in other words
innymi słowy
in the market
na rynku
increase in revenue
wzrost przychodu
information recipient
odbiorca informacji
information system
system informacyjny
information technology
technologia informacyjna
intangible
niematerialny
intangible assets
aktywa niematerialne, wartości niematerialne i prawne
intangible benefit
niewymierna korzyść
inventory management
zarządzanie zapasami
investment evaluation technique
technika oceny inwestycji
IT infrastructure
infrastruktura informatyczna
key business driver
kluczowy czynnik biznesowy
key to success
klucz do sukcesu
make investment
zainwestować
management information system
system informacji zarządczej
McFarlan’s strategic grid
strategiczna macierz McFarlana
meaningful
znaczący, mający znaczenie
meaningless
nic nie znaczący
meet the need
zaspokoić potrzebę
multi objective-multi criteria method
metoda wielu celów i wielu kryteriów
multinational corporation
korporacja ponadnarodowa
network
sieć
offensive approach
podejście ofensywne
on time
na czas
optimize
optymalizować
periodic report
raport okresowy
plant and equipment
maszyny i urządzenia
portfolio analysis
analiza portfelowa
prioritize
nadawać priorytet
process
przetwarzać
production planning
planowanie produkcji
productive
produktywny, wydajny
profitability
zyskowność
provide information
dostarczać informacji
put emphasis
kłaść nacisk
research and development
badania i rozwój
raw data
surowe dane
redundant business task
zbędne zadanie biznesowe
render long-term benefits
zapewniać długoterminowe korzyści
return on investment
zwrot z inwestycji
senior executive
przedstawiciel wyższej kadry zarządzającej, członek kadry zarządzającej wyższego szczebla
small and medium-sized enterprises
małe i średnie przedsiębiorstwa
smoothly
gładko, płynnie, bezproblemowo
software
oprogramowanie
store
przechowywać, składować
strategic resource
zasób strategiczny
suitable
odpowiedni
suite
pakiet
take advantage
wykorzystać
tangible assets
aktywa rzeczowe
tangible benefit
wymierna korzyść
trademark
znak handlowy
transmit information
przesyłać informacje
umbrella term
szerokie pojęcie, pojęcie zbiorcze
valuable
cenny
value analysis
analiza wartości
various
różny, rozmaity
vital and integral part of business plan
istotna i integralna część biznesplanu
well-being
dobrostan, dobrobyt, pomyślność