Level 9 Level 11
Level 10

The Internet and the World Wide Web


126 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
above mentioned
wyżej wymieniony
access control
kontrola dostępu
access point
punkt dostępowy
advertisement
reklama
address resolution protocol
protokół odwzorowania adresów/protokół ARP
adjacent
sąsiadujący
allow
umożliwiać/uwzględniać (coś)
anchor
kotwica
anchor text
tekst zakotwiczenia
and so on and so forth
i tak dalej
application layer
warstwa aplikacji
backbone network
sieć szkieletowa/sieć podstawowa
bottleneck
wąskie gardło
browser
przeglądarka
carrier sense multiple access with collision avoidance
metoda CSMA/CA/protokół wielodostępu do łącza ze śledzeniem stanu nośnika i unikaniem kolizji
carrier sense multiple access with collision detection
metoda CSMA/CD/protokół wielodostępu do łącza ze śledzeniem stanu nośnika i wykrywaniem kolizji
cell phone network
sieć komórkowa
chunk
spory kawał/znaczna część
circuit failure
uszkodzenie obwodu
communication service
usługa komunikacyjna
congestion
korek/zator
crawl
pełzanie
to crawl
pełzać
crawler
pająk/crawler
data encapsulation
obudowywanie danych
data packet
pakiet danych
data transmission
transmisja danych
default gateway
brama domyślna
destination
miejsce docelowe
destination address
adres docelowy
determinant
wyznacznik/czynnik warunkujący
digital subscriber line
cyfrowa linia abonencka
display
wyświetlać
domain name
nazwa domeny
enhance
poprawiać/zwiększać
entry
wpis
factor
czynnik
Federal Networking Council
Federalna Rada ds. Sieci Komputerowych
fetch
pobierać/sprowadzać
fiber distributed data interface
interfejs danych rozprowadzanych światłowodem
forge
podrabiać/fałszować
frequency
częstotliwość
full-text query
zapytanie pełnotekstowe
full-text search
wyszukiwanie pełnotekstowe
full-text search capability
możliwość wyszukiwania pełnotekstowego
garble
zniekształcać
googlebot
googlebot/robot wyszukiwarki Google
hit list
lista wyników wyszukiwania
hypertext transfer protocol
protokół przesyłania hipertekstu/protokół HTTP
indexed search
wyszukiwanie indeksowe
indexing process
proces indeksowania
information service
usługa informacyjna
International Organization for Standardization
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
internet layer
warstwa internetowa
internet service
usługa internetowa
internet service provider
dostawca usług internetowych
IP datagram
datagram IP
IP spoofing
fałszowanie adresu IP
jitter
drgać
junction
skrzyżowanie
keyword
słowo kluczowe
label
oznaczyć (coś za pomocą czegoś)/opatrzyć (coś) etykietą (w postaci czegoś)
layer
warstwa
logical address
adres logiczny
MAC address
adres MAC
medium access control
kontrola dostępu do medium transmisyjnego
menu-driven client/server application
aplikacja typu klient-serwer sterowana przez menu
network access layer
warstwa dostępu do sieci/warstwa fizyczna
network access point
punkt dostępu do sieci
network protocol
protokół sieciowy
network service
usługa sieciowa
occurrence
wystąpienie
open systems interconnection reference model
model odniesienia łączenia systemów otwartych/model odniesienia OSI
origin
pochodzenie
outside link
link zewnętrzny
overall score
ogólny wynik
packet switching
komunikacja pakietów
parsing
analiza składniowa
physical network
sieć fizyczna
point of presence
punkt przyłączenia
pointer
wskaźnik
predecessor
poprzednik
pulse of light
impuls światła
radio signal
sygnał radiowy
random
losowy/przypadkowy
rate
klasyfikować/oceniać
real-time traffic
ruch sieciowy w czasie rzeczywistym
reassemble
ponownie złożyć
receiver host
host odbiorcy
regard
uważać/uznawać (za coś)
related search
wyszukiwanie powiązane
reliability
solidność/niezawodność/rzetelność
remote access
zdalny dostęp
remote client
zdalny klient
resolution
postanowienie/uchwała
resource path
ścieżka do zasobów
resource sharing
współdzielenie zasobów
retrieve
pobierać/odnaleźć
reverse address resolution protocol
protokół odwrotnego odwzorowania adresów/protokół RARP
routing
trasowanie
search engine
wyszukiwarka
search engine result page
strona wyników wyszukiwania
second-level domain
domena drugiego poziomu
sender host
host nadawcy
simple mail transfer protocol
protokół wysyłania poczty elektronicznej/protokół SMTP
simply put
mówiąc prosto
snippet of text
fragment tekstu
source address
adres źródłowy
split apart
dzielić/rozdzielać (na częśći)
stack
stos
subdomain
poddomena/podobszar
term
termin/pojęcie
token passing
przekazywanie znacznika
top-level domain
domena najwyższego poziomu
trademarked algorithm
algorytm oznaczony znakiem handlowym
transmission control protocol
protokół kontroli transmisji/protokół TCP
transport layer
warstwa transportowa
uniform resource locator
jednolity lokalizator zasobów/adres URL
user data protocol
datagramowy protokół użytkownika/protokół UDP
webpage
podstrona internetowa
website
witryna sieci WWW/strona internetowa
wide area information server
serwer informacyjny w sieciach rozległych
world wide web
sieć WWW/sieć ogólnoświatowa
internet control message protocol
internetowy protokół komunikatów kontrolnych/protokół ICMP
internet relay chat
usługa internetowa umożliwiająca nawiązanie w czasie rzeczywistym komunikacji między użytkownikami/czat w czasie rzeczywistym
priority queuing
kolejkowanie priorytetowe