Level 10 Level 12
Level 11

Data governance


84 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abuse
nadużycie
adapt
przystosować się/dostosować się (do czegoś)
address
zajmować się (czymś)
adopt
przyjmować
affected
być przedmiotem oddziaływania/wpływu (czegoś)
align
dopasowywać (coś do czegoś)
accountable
być odpowiedzialnym (za coś)
at disposal
do dyspozycji
benchmark
wzorzec/punkt odniesienia
compliance
zgodność (z czymś)/stosowanie się (do czegoś)
comprehensive approach
kompleksowe podejście
concerned
być (czymś) zainteresowanym
corporate culture
kultura korporacyjna
countercheck
powtórnie weryfikować
cross-functional
interdyscyplinarny
current state of data governance
aktualny/bieżący stan data governance
daily operations
codzienne funkcjonowanie/codzienna praca
data acquisition
gromadzenie/zbieranie danych
data aggregation
agregacja danych
data confidence
zaufanie do danych
data content
zawartość danych
data distribution
dystrybucja danych
data governance
nadzór nad danymi/ład danych
data governance council
rada ds. data governance
data governance office
biuro ds. data governance
data maintenance
utrzymanie danych
data monitoring
monitorowanie danych
data quality
jakość danych
data risk management
zarządzanie ryzykiem danych
data steward
opiekun danych
data stewardship
opieka nad danymi
data stewardship team
zespół sprawujący opiekę nad danymi
data understandability
zrozumiałość danych
data usability
użyteczność danych
data value
wartość danych
data-related assets
aktywa związane z danymi
discipline
dziedzina
distribution of decision-making responsibilities
rozdzielenie obowiązków związanych z podejmowaniem decyzji
each and every
wszelki/każdy
efficacy
skuteczność/efektywność
enabler
element wspomagający/czynnik wspierający/siła napędowa
escalation path
ścieżka eskalacji
execution of authority
sprawowanie władzy
executive level body
organ na poziomie kadry zarządzającej
face the risk
stawić czoła ryzyku
govern
zarządzać
guide
wskazówka/wytyczna
in the heart of battle
w ogniu walki
incorporate
włączyć/wcielić (w coś)
information collection
gromadzenie informacji
information deletion
usuwanie informacji
information life-cycle management
zarządzanie cyklem życia informacji
information retention
przechowywanie informacji
insight
wgląd/wyobrażenie
lead data steward
główny opiekun danych
manageable
możliwy do zarządzania/wykonania/zarządzalny
master data
dane podstawowe
maturity
dojrzałość
maturity model
model dojrzałości
metadata
metadane
mitigate
łagodzić/zmniejszać/ograniczyć
mutual responsibility
wzajemna odpowiedzialność
operating model
model operacyjny
overlay
pokryć (czymś)/nałożyć (na coś)
oversight
nadzór/dozór
policy
zasady/polityka
proactive
proaktywny/czynny/pełen inicjatywy
quantitative method
metoda ilościowa
raise an issue
poruszyć kwestię
reactive
reaktywny/reagujący
regulation
rozporządzenie/regulacja
respectively
odpowiednio (w wymienionej kolejności)
risk acceptance
akceptacja ryzyka
risk avoidance
unikanie ryzyka
risk identification
identyfikacja ryzyka
risk mitigation
mitygacja ryzyka/zmniejszanie ryzyka/ograniczenie ryzyka
risk quantification
kwantyfikacja ryzyka
safeground
chronić/zabezpieczać
self-assessment tool
narzędzie samooceny
unauthorized access
nieautoryzowany/nieuprawniony dostęp
unconsciously
nieświadomie
under discussion
omawiany/poddany pod dyskusję
value creation
tworzenie wartości
point of contact
forma/punkt kontaktu