Level 11
Level 12

Software testing


97 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
acceptance test
test akceptacyjny
all combinations testing
testowanie wszystkich kombinacji
anti-random testing
testowanie antylosowe
Backus Naur form notation
notacja BNF/notacja Backusa-Naura
base choice testing
testowanie metodą base choice
black box testing technique
czarnoskrzynkowa technika testowania
body
organ
boundary value
wartość brzegowa
boundary value analysis
analiza wartości brzegowych
branch condition testing
testowanie warunków rozgałęzień
branch testing
testowanie rozgałęzień
bug free
niezawierający błędów
business requirements specification
specyfikacja wymagań biznesowych
cause-effect graph
graf przyczynowo-skutkowy
cause-effect graphing
tworzenie grafów przyczynowo-skutkowych
classification tree
drzewo klasyfikacyjne
classification tree method
metoda drzewa klasyfikacyjnego
coding phase
etap kodowania
collaborate
współpracować
combinatorial testing
testowanie kombinatoryczne
committee
komitet
component test
test komponentów
computation use of variable
użycie zmiennej do celów obliczeniowych
condition testing
testowanie warunków
conform
dostosować się
control flow
przepływ sterowania
covering array testing
testowanie tablicy pokrycia
data flow testing
testowanie przepływu danych
debugging
debugowanie
decision point
punkt decyzyjny
defect
wada, defekt
dynamic software testing technique
technika dynamicznego testowania oprogramowania
each choice testing
testowanie metodą each choice
equivalence partition
klasa równoważności
equivalence partitioning
podział na klasy równoważności
execution path
ścieżka wykonania
field of mutual interest
obszar będący przedmiotem wspólnego zainteresowania
functional requirement
wymaganie funkcjonalne
functional specification
specyfikacja funkcjonalna
high-level design
wysokopoziomowy projekt systemu
in parallel
równolegle
in principle
w zasadzie
input data
dane wejściowe
instant combination strategy
strategia kombinatoryczna uwzględniająca jednocześnie wszystkie przypadki testowe
integration test
test integracyjny
International Electrotechnical Commission
Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
iterative combination strategy
iteracyjna strategia kombinatoryczna
joint technical committee
wspólny komitet techniczny
keyword driven testing
testowanie sterowane słowami kluczowymi
language compiler
kompilator języka
language processor
procesor języka
logical condition
warunek logiczny
low-level design
niskopoziomowy projekt systemu
match
odpowiadać, pasować
modified condition decision testing
zmodyfikowane testowanie warunków decyzji
non-functional requirements
wymagania niefunkcjonalne
non-functional specification
specyfikacja niefunkcjonalna
non-governmental organization
organizacja pozarządowa
non-profit organization
organizacja non profit
N-switch testing
testowanie N-przejść
ordering party
zamawiający
orthogonal array testing
testowanie tablicy ortogonalnej
pairwise testing
testowanie par
partition
podział
path testing
testowanie ścieżek
predicate use of variable
predykatywne użycie zmiennej
pseudo-random generation algorithm
algorytm pseudolosowej generacji
random testing
testowanie losowe
reflect
odzwierciedlać
requirement
wymaganie
scenario testing
testowanie w oparciu o scenariusze
software test design technique
technika projektowania testów oprogramowania
software testing life cycle
cykl testowania oprogramowania
state transition
zmiana stanu pomiędzy stanami
syntax
składnia
syntax testing
testowanie składniowe
system requirement
wymaganie systemowe
system test
test systemowy
target language
język docelowy
test case
przypadek testowy
test case development
tworzenie przypadków testowych
test case execution
wykonywanie przypadków testowych
test condition
warunek testowy
test cycle closure
zakończenie cyklu testów
test planning
planowanie testów
test requirements analysis
analiza wymagań dotyczących testów
test scenario
scenariusz testowy
transition
przemiana, przejście
trigger
wywoływać/wyzwalać
unit test
test jednostkowy
use case
przypadek użycia
use case testing
testowanie w oparciu o przypadki użycia
validation test
test walidacyjny
waterfall model
model kaskadowy
white box testing technique
białoskrzynkowa technika testowania
working group
grupa robocza
branch condition combination testing
testowanie kombinacji warunków rozgałęzień