Level 1 Level 3
Level 2

Databases


148 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
access control mechanism
mechanizm kontroli dostępu
access level
poziom dostępu
accessible
dostępny
accessible remotely
dostępny zdalnie
accuracy
dokładność, precyzyjność, trafność
administer database
administrować bazą danych
alteration
zmiana
arrange
organizować, porządkować
associative entity
encja asocjacyjna
assumption
założenie
attribute
atrybut
authentication
uwierzytelnienie, poświadczenie
authorization
upoważnienie, uprawnienie, autoryzacja
backup
kopia zapasowa
by and large
ogólnie rzecz biorąc
central processing unit
jednostka centralna/procesor
cloud computing platform
platforma oparta na chmurze obliczeniowej
cloud-based DBMS
system zarządzania bazą danych w chmurze
collection of requirements
zbiór wymagań
column
kolumna
conceptual database model
konceptualny model bazy danych
concurrent access
równoczesny dostęp
consistency
spójność
consistent
spójny
constraint
ograniczenie
constraints
więzy
convert
przekształcać
crow’s foot
kurza stopka
data administrator
administrator danych
data availability
dostępność danych
data integrity
integralność danych
data loading
ładowanie danych
data loss
utrata danych
data management
zarządzanie danymi
data manipulation
operowanie, manipulowanie danymi
data migration
migracja danych
data model
model danych
data need
zapotrzebowanie na dane
data recovery
odzyskiwanie danych
data retrieval
wyszukiwanie danych
data security
bezpieczeństwo danych
data standards
standardy związane z bazami danych
data storage
przechowywanie danych
database design
projekt bazy danych
database designer
projektant bazy danych
database engine
silnik bazy danych
database management system
system zarządzania bazą danych
database object
obiekt bazodanowy
database query language
język zapytań do bazy danych
deadlock
zakleszczenie/blokada wzajemna
decipher
rozszyfrować, odcyfrować
disk space
przestrzeń dyskowa
distributed DBMS
system zarządzania rozproszoną bazą danych
domain integrity constraint
więzy integralności domeny
driver
sterownik
embedded DBMS
system zarządzania wbudowaną bazą danych
encryption
szyfrowanie
end-user
użytkownik końcowy
ensure
zapewniać
entity integrity constraints
więzy integralności encji
entity relationship diagram
diagram związków encji
entity
encja
ETL
proces ETL, proces ekstrakcji, transformacji i ładowania
evaluation
ocena
execution time
czas wykonania
exploitable
nadający się do wykorzystania
field
pole
flat file
plik płaski
foreign key
klucz obcy
graphical user interface
graficzny interfejs użytkownika
inconsistency
niespójność
information need
potrzeba informacyjna
inherent
nieodłączny
in-memory DBMS
system zarządzania bazą danych in-memory
integrity
integralność
integrity constraints
więzy integralności
interface
interfejs
interrelated
wzajemnie powiązany
intra-query parallelism
wykonanie pojedynczego zapytania przy równoległym użyciu kilku procesorów
involve
dotyczyć, obejmować
key uniqueness
unikalność na poziomie kluczy
lease
wydzierżawić
legal value
dozwolona wartość
maintain
utrzymywać
maintenance
utrzymanie
make an attempt
podjąć próbę
many-core central processing unit
procesor wielordzeniowy
many-to-many relationship
relacja wiele do wielu
master server
serwer główny
multimedia format
format multimedialny
multiple concurrent users
wielu równoczesnych użytkowników
normalized
znormalizowany
notation
notacja
object-oriented programming language
obiektowy język programowania
one-to-many relationship
relacja jeden do wielu
one-to-one relationship
relacja jeden do jednego
operate
obsługiwać
performance tuning
dostrajanie wydajności
performance
wydajność
physical database model
fizyczny model bazy danych
prevent
powstrzymywać
primary key
klucz główny
principle
zasada
programming language
język programowania
provide
dostarczać, zapewniać
purchase
nabyć, zakupić
query
zapytanie
query database
odpytywać bazę danych
query language
język zapytań
random access memory
pamięć o dostępie bezpośrednim, pamięć RAM
record
rekord, zapis
redundancy
nadmiarowość, redundancja
referential integrity constraints
więzy integralności referencyjnej
referential integrity
integralność referencyjna
relational model
model relacyjny
relationship
relacja, związek
release to production environment
uruchomienie w środowisku produkcyjnym
replicate
powielać, replikować
repository
repozytorium
requirements analysis
analiza wymagań
resolve
rozkładać
retrieval of information
wyszukiwanie informacji
row
wiersz
security constraints
ograniczenia ze względów bezpieczeństwa
service provider
dostawca usługi
slave server
serwer zapasowy
set standards
wyznaczać standardy
structured query language
strukturalny język zapytań
solid state drive
napęd SSD
stored data
przechowywane, składowane dane
tablespace
obszar tabeli
third party application
aplikacja producenta zewnętrznego, zewnętrznego dostawcy
tuple
krotka
Unified Modelling Language
zunifikowany język modelowania
unauthorized user
nieautoryzowany, nieuprawniony użytkownik
unique identifier
unikalny identyfikator
upgrade
aktualizacja
vendor
dostawca
web interface
interfejs www
whereas
podczas gdy
data type
typ danych
database administrator
administrator baz danych
database as a service
baza danych jako usługa
logical database model
logiczny model bazy danych
object-oriented database management system
obiektowy system zarządzania bazą danych
object-relational database management system
obiektowo-relacyjny system zarządzania bazą danych
relational database management system
system zarządzania relacyjną bazą danych
with respect to
odnośnie do