Level 3 Level 5
Level 4

Computer networks


110 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wire
przewód
American National Standards Institute
Amerykański Narodowy Instytut Normalizacyjny
assign
przypisać, przydzielić
baseband system
system transmisji w paśmie podstawowym
bear in mind
pamiętać/mieć coś na uwadze
boot
rozruch
broadband system
system szerokopasmowy
bus network
sieć o topologii magistrali
campus area network
sieć uczelniana
centralized communications point
scentralizowany punkt komunikacyjny
circular communication path
ścieżka komunikacyjna w kształcie okręgu
client
klient
client/server network
sieć typu klient-serwer
closed loop
zamknięta pętla
coaxial cable
kabel koncentryczny
common user network
sieć ogólnie dostępna
communication link
łącze komunikacyjne
communication path
ścieżka komunikacyjna
communication protocol
protokół komunikacyjny
computer network topology
topologia sieci komputerowej
computer network
sieć komputerowa
copper wire
miedziany przewód
coupler
łącznik
decrypt
deszyfrować
disparate company sites
siedziby firmy w różnych lokalizacjach
disruption
zakłócenie
encrypt
zaszyfrować
enterprise private network
prywatna sieć przedsiębiorstwa
Ethernet standard
standard Ethernet
expansion card
karta rozszerzenia
expansion slot
gniazdo rozszerzające
fibre-optic cable
kabel światłowodowy
file transfer protocol
protokół FTP/ protokół przesyłania plików
fully connected network
sieć w pełni połączona
guideline
wytyczna
high-frequency RF signal
sygnał radiowy wysokiej częstotliwości
high-performance network
sieć o wysokiej wydajności
high-speed network
sieć o dużej szybkości transmisji danych
home area network
sieć domowa
host bus adapter
adapter magistrali hosta
host computer
komputer główny/komputer macierzysty
hub
koncentrator
in short
pokrótce
inexpensive
niedrogi
inoperable
nienadający się do użytku
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników
internet protocol
protokół internetowy
IP address
adres IP
IrDA
standard umożliwiający transmisję danych w podczerwieni/IrDA
layer two tunnelling protocol
protokół L2TP
local area network
lokalna sieć komputerowa
to be made up of sth
składać się z czegoś
mesh network
sieć kratowa
metropolitan area network
miejska sieć komputerowa
move about
poruszać się
network adapter
adapter sieciowy
network architecture
architektura sieci
network resources
zasoby sieciowe
network standard
standard sieciowy
nickname
pseudonim
node
węzeł
obstacle
przeszkoda
partial mesh network
częściowa sieć kratowa
peer-to-peer network
sieć równorzędna/sieć typu każdy z każdym
personal area network
sieć prywatna
point-to-point tunnelling protocol
protokół PPTP
protocol
protokół
radio-frequency identification
system identyfikacji radiowej
receiving device
urządzenie odbiorcze
remote station
stacja zdalna
request
żądanie
response
odpowiedź
ring network
sieć o topologii pierścienia
route
kierować
router
ruter
scope
zasięg (sieci)
secure socket layer
protokół SSL
sending device
urządzenie nadawcze
server
serwer
shared key
klucz współdzielony
shared storage
współdzielona pamięć
shielded twisted pair cable
skrętka ekranowana
single site
jedno miejsce
storage area network
sieć pamięci masowych
storage area
obszar składowania
storage resources
zasoby pamięci
subset
podzbiór
switch
przełącznik
T-connector
trójnik
sum up
reasumując
token ring
topologia token ring
transport layer security protocol
protokół TLS
transport layer security
zabezpieczenia warstwy transportowej
ultra wideband
technologia UWB
unshielded twisted pair cable
skrętka nieekranowana
virtual private network
wirtualna sieć prywatna
wide area network
rozległa sieć komputerowa
Wi-Fi base station
stacja bazowa wi-fi
wired connection
połączenie przewodowe
wireless application protocol
protokół aplikacji bezprzewodowych
wireless client
klient sieci bezprzewodowej
wireless connection
połączenie bezprzewodowe
wireless network
sieć bezprzewodowa
bus
magistrala
cabling
okablowanie
dynamic host configuration protocol
protokół DHCP/protokół dynamicznego
network operating system
sieciowy system operacyjny
remote connection
połączenie zdalne
transmission control protocol/internet protocol
protokół sterowania transmisją w sieci/protokół TCP/IP
wireless networking equipment
bezprzewodowy sprzęt sieciowy