Level 4 Level 6
Level 5

What's so big about big data?


88 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
worldwide interoperability for microwave access
technologia WiMAX
analytical algorithm
algorytm analityczny
archival data
dane archiwalne
archived data
dane zarchiwizowane
batch processing
przetwarzanie wsadowe
capability
możliwość/zdolność
click-through
klikalność
cloud infrastructure
infrastruktura chmury
cluster resource management
zarządzanie zasobami klastra
cluster
klaster
come in handy
przydać się
complementary data collection
uzupełniający zbiór danych
complex
złożony
confidentiality
poufność
content
zawartość
core module
podstawowy moduł
data analysis
analiza danych
data analytics
analityka danych
data as a service
dane jako usługa
data cleansing
oczyszczanie danych
data processing
przetwarzanie danych
data recipient
odbiorca danych
data science
badanie danych
data volume
wolumen danych
dataset
zbiór danych
debatable issue
kwestia sporna
directed acyclic graph
skierowany graf acykliczny
disparate data
zróżnicowane dane
distributed processing
przetwarzanie rozproszone
execute
uruchamiać, wykonywać
face a challenge
stawiać czoła wyzwaniu
fault-tolerant
odporny na błędy
fit for analysis
nadający się do analizy
framework
framework, struktura, szkielet
fraud
oszustwo
go beyond something
wykraczać (poza coś)
heterogeneity
niejednorodność
hierarchical data
dane hierarchiczne
high-throughput access
dostęp o dużej przepustowości
input file
plik wejściowy
intervene
ingerować
inventive
pomysłowy
inventory data
dane inwentaryzacyjne
it should be underlined
należy podkreślić
job scheduling
harmonogramowanie zadań
key - value pair
para klucz – wartość
last but not least
ostatni, ale nie mniej ważny
latency
zwłoka, opóźnienie
lightweight
lekki
machine learning
uczenie maszynowe
meet the expectations
sprostać oczekiwaniom
necessity is the mother of invention
potrzeba jest matką wynalazków
next-generation framework
struktura, framework nowej generacji
open-source platform
platforma open source
output file
plik wyjściowy
overcome issue
rozwiązać problem
pattern
wzorzec
predictive analytics
analityka predykcyjna
processing
przetwarzanie
read in
zaczytać (coś do czegoś)
real-time streaming
dostarczanie danych czasu rzeczywistego
relatively low cost
stosunkowo niski koszt
reveal
wyjawiać, ujawniać, odsłaniać
run in parallel
uruchamiać równolegle
scalable
skalowalny
search result
wynik wyszukiwania
semi-structured data
dane częściowo ustrukturyzowane
single file system
pojedynczy system plików
slew of data
masa danych/ogromne ilości danych
social media
media społecznościowe
software tool
narzędzie programowe
spot
zauważać, dostrzegać
stream data
strumieniować dane
structured data
dane ustrukturyzowane
tabular database
tabelaryczna baza danych
tackle challenge
podjąć wyzwanie
third party
osoba trzecia
tool
narzędzie
trustworthiness
wiarygodność
unstructured data
dane nieustrukturyzowane
unstructured data set
nieustrukturyzowany zestaw danych
utility program
program narzędziowy
variety
różnorodność
velocity
prędkość
distributed file system
rozproszony system plików
parallel batch processing
równoległe przetwarzanie wsadowe
structured data set
ustrukturyzowany zestaw danych
volume
wolumen