Level 5 Level 7
Level 6

Business intelligence


98 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accelerate
przyspieszać
ad-hoc query
zapytanie ad hoc
aggregated data
dane zagregowane
analysis and presentation layer
warstwa analizy i prezentacji
analytical cube
kostka analityczna
boost business performance
pobudzać wzrost wyników działalności gospodarczej
challenger
pretendent
cleansing process
proces oczyszczania
collect data
gromadzić dane
computation
obliczenia
conduct analysis
przeprowadzić analizę
cross-selling
sprzedaż krzyżowa
dashboard
kokpit menadżerski
data analysis expressions
wyrażenia analizy danych
data capture
zbieranie danych
data format
format danych
data integration layer
warstwa integracji danych
data mart
składnica danych/tematyczna hurtownia danych
data mining
eksploracja danych
data profiling
profilowanie danych
data scrubbing
oczysczanie danych
data sources layer
warstwa źródeł danych
data storage layer
warstwa przechowywania danych
data storage system
system przechowywania danych
data store
magazyn danych
data transformation
przekształcanie danych/transformacja danych
data validation
sprawdzanie poprawności danych
data visualization tool
narzędzie do wizualizacji danych
data visualization
wizualizacja danych
data warehouse
hurtownia danych
database schema
schemat bazy danych
denormalize
dokonywać denormalizacji
detect
wykrywać
dimension table
tabela wymiarów
drill-across
drążenie w poprzek
drill-down
drążenie w głąb/dążenie w dół
duplicate value
duplikat wartości
encompass
obejmować
enterprise data warehouse
korporacyjna hurtownia danych
executive reporting tool
narzędzie do raportowania dla kadry zarządza
executive
członek zarządu
expected value
wartość oczekiwania
eye-catching
przykuwający wzrok
fact table
tabela faktów
foreign key reference
odwołanie do klucza obcego
fragmented
rozdrobniony/podzielony na części
guesstimate
szacować "na oko"
inconsistent
niespójny
informed business decision
świadoma decyzja biznesowa
invalid data
nieprawidłowe dane
investment opportunity
możliwość inwestycyjna
join
złączenie
leader
lider
leverage customer data
wykorzystać dane o klientach
meaningless key
klucz sztuczny
mobile BI tools
narzędzie analizy business intelligence na urządzeniach mobilnych
multidimensional online analytical processing
wielowymiarowe przetwarzanie analityczne online
niche player
gracz niszowy
non-volatile
nieulotny
offload
odciążać
online analytical processing
przetwarzanie analityczne online
open source BI
narzędzia typu open source do analiz business intelligence
out-innovate
wykraczać poza ramy w zakresie wprowadzania innowacji
out-perform
wykraczać poza ramy w zakresie wyników działalności gospodarczej
query workload
obciążenie wskutek wykonywania zapytania
record count
liczba rekordów
refresh
odświeżać
relational database
relacyjna baza danych
roll-up
konsolidowanie/zwijanie
run a query
uruchomić zapytanie
scorecard
karta wyników
slice-and-dice data
analizować dane w dowolnych przekrojach i rzutach
slowly changing dimension
wymiar wolnozmienny
snowflake schema
schemat płatka śniegu
sound business decision
rozsądna/trafna decyzja biznesowa
staging area
obszar tymczasowy
star schema
schemat gwiazdy
subject-oriented
tematyczny
target database
docelowa baza danych
temporary data store
tymczasowe miejsce przechowywania danych
text mining
eksploracja tekstu/danych tekstowych
time-consuming
czasochłonny
time-variant
zmienny w czasie
up-selling
sprzedaż produktów droższych
validation rule
reguła poprawności
violation of business rules
naruszenie reguł biznesowych
visionary
wizjoner
visually appealing
atrakcyjny wizualnie
shared dimension table
współdzielona tabela wymiarów
ETL process
proces ETL
loading on-the fly
ładowanie w locie
operational efficiency
efektywność operacyjna
periodical
okresowy
self-service BI
samodzielnie przeprowadzana analiza business intelligence
slice-and-dice pivot table analysis
analiza danych w dowolnych przekrojach i rzutach za pomocą tabeli przestawnej
state
określić/ogłaszać
statistical analysis
analiza statyczna
what-if analysis
analiza typu "co-jeśli?"