Level 6 Level 8
Level 7

Data mining


105 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a priori assumption
założenie a priori
advance
postęp
artificial intelligence
sztuczna inteligencja
association
asocjacja
association rule
reguła asocjacji
back-propagation
wsteczna propagacja błędów
bar code
kod kreskowy
branch
gałąź
burst node
węzeł wyjściowy
chance node
węzeł losowy
class label
etykieta klasy
class membership
przynależność do klasy
clustering
klastrowanie
collinear
współliniowy
conditional probability
prawdopodobieństwo warunkowe
continuous time series
ciągły szereg czasowy
continuous variable
zmienna ciągła
continuous
ciągły
converging paths
zbiegające się ścieżki
correlation
współzależność
criterion variable
zmienna kryterialna
data collection tool
narzędzie do zbierania danych
data mining process
proces eksploracji danych
data mining technique
technika eksploracji danych
decision node
węzeł decyzyjny
decision support tool
narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji
decision tree
drzewo decyzyjne
dependent variable
zmienna zależna
descriptive
opisowy
differential analysis
analiza różnicowa
digitize a series
dyskretyzować szereg
discrete set of time points
dyskretny zestaw punktów czasowych
discrete time series
dyskretny szereg czasowy
distributed databases
rozproszone bazy danych
end node
węzeł końcowy
equal intervals of time
równe odstępy czasu
explanatory variable
zmienna objaśniająca
extracting rules
reguły ekstrakcji
fault-tolerant nonlinear models
modele nieliniowe odporne na błędy
flow chart
schemat blokowy
forecasting
prognozowanie
handle
radzić sobie, zajmować się
harness
ujarzmić, okiełznać
heterogeneous
niejednorodny
hyperplane
hiperpłaszczyzna
hypertext
hipertekst
imperfectness
niedoskonałość
independent variable
zmienna niezależna
inductive learning algorithm
algorytm uczenia indukcyjnego
initial exploration
wstępna eksploracja
input variable
zmienna wejściowa
internal node
węzeł wewnętrzny
itemset
zbiór produktów
knowledge discovery
odkrywanie wiedzy
knowledge extraction
wydobywanie wiedzy
knowledge-based system
system oparty na wiedzy
leaf node
liść, węzeł liścia
learning process
proces uczenia się
legacy data
dane historyczne
line equation
równanie liniowe
linear data model
liniowy model danych
linear regression
regresja liniowa
linear relationship
zależność liniowa
market basket analysis
analiza koszykowa
measure of uncertainty
miara niepewności
mimic
naśladować
modelling process
proces modelowania
multicollinearity
wielowspółliniowość
multilayer feed-forward neural network
wielowarstwowa jednokierunkowa sieć neuronowa
naive Bayes classifier
naiwny Bayesa klasyfikator
network pruning
przycinanie sieci
neural network
sieć neuronowa
non-leaf node
węzeł niebędący liściem
non-linear model
model nieliniowy
outcome
wynik, rezultat
outlier
wartość skrajna
pattern identification
identyfikacja wzorca
pattern recognition
rozpoznawanie wzorców
prediction
przewidywanie
predictive
prognostyczny/predykcyjny
predictor variable
zmienna predykcyjna
quantitative modelling
modelowanie ilościowe
real-life data
dane rzeczywiste
regression equation
równanie regresji
regression line
linia regresji
regression
regresja
residual
reszta (w analizie regresji)
robust regression
regresja odporna
running time
czas wykonywania
self-organizing map
mapa samoorganizująca
shopping cart
koszyk na zakupy
sink node
węzeł zbiorczy
splitting paths
rozwidlające się ścieżki
spurious pattern
fałszywy wzorzec
statistical method
metoda statystyczna
support vector machine
maszyna wektorów nośnych
time point
punkt czasowy
time series analysis
analiza szeregów czasowych
time series
szereg czasowy
tree-like graph
wykres w postaci drzewa
underlying data
dane źródłowe
variable
zmienna
widespread
rozpowszechniony
extension
rozszerzenie, zwiększenie
outcome variable
zmienna określająca punkt końcowy badania, zmienna wynikowa