Level 8 Level 10
Level 9

Software development methodologies


141 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
capacity
pojemność (zespołu)
Chief Programmer
główny programista (FDD)
client-centric methodology
metodyka ukierunkowana na potrzeby klienta
code review
przegląd kodu/inspekcja kodu
collective code ownership
wspólna własność kodu (XP)
combine
łączyć (coś z czymś)
comprehensive documentation
obszerna dokumentacja
constant evolution
ciągły rozwój
Construction
konstruowanie (RUP)
continuous integration
ciągła integracja
could have requirement
wymaganie, które może, ale nie musi zostać spełnione
cross-functional team
interdyscyplinarny zespół
Daily Scrum
codzienny scrum (Scrum)
delay
opóźnienie
deliverable
produkt projektu
Delivery Plan
Delivery Plan/plan dostarczania (DSDM Agile Project Framework)
deployable solution
rozwiązanie gotowe do wdrożenia
Deployment
faza Deployment/ faza wdrożenia (DSDM Agile Project Framework)
Design by Feature
projekt implementacji cechy (FDD)
design phase
faza projektowania
design upfront
z góry ustalony projekt systemu
Development Team
zespół deweloperski (Scrum)
disregard
lekceważyć
Domain Expert
ekspert dziedzinowy (FDD)
domain
dziedzina/domena
DSDM Coach
coach DSDM (DSDM Agile Project Framework)
dynamic systems development method
metoda tworzenia systemów dynamicznych
elaborate
rozwinąć (dany temat)/podać więcej informacji
Elaboration
opracowanie (RUP)
embrace
ujmować/obejmować
enact
wcielić w życie
Evolutionary Development
faza Evolutionary Development/faza rozwoju ewolucyjnego (DSDM Agile Project Framework)
extreme programming
programowanie ekstremalne (XP)
Feasibility
faza Feasibility/faza oceny wykonalności (DSDM Agile Project Framework)
feature team
zespół programistów (FDD)
feedback
informacja zwrotna
focus factor
współczynnik skupienia
forecasted velocity
prognozowana prędkość
Foundations
faza Foundations/faza określenia podstaw (DSDM Agile Project Framework)
get rid of
pozbyć się (czegoś)
heavyweight methodology
metodyka ciężka
high-level requirement
ogólne wymaganie
human-intensive process
proces wymagający dużego zaangażowania ze strony człowieka
implementation
implementacja/wdrożenie
in detail
szczegółowo/ze szczegółami
Inception
rozpoczęcie
incremental approach
podejście prostowe
inflexibility
brak elastyczności
intended user
docelowy użytkownik
investigate a problem
przeanalizować problem
iterative approach
podejście iteracyjne
just enough design initially
szczegółowe wymagania odkrywane w trakcie
just-in-time production
produkcja dokładnie na czas
keep up the pace
utrzymać tempo
lean production
szczupła produkcja
lightweight methodology
metodyka lekka
linear software development process
liniowy proces tworzenia oprogramowania
mature software development practice
dojrzałe podejście do tworzenia oprogramowania
milestone
kamień milowy
minimum usable subset
minimalny użyteczny podzbiór
MoSCoW technique
technika MoSCow
must have requirement
wymaganie, które musi zostać spełnione
object-oriented modelling
modelowanie obiektowe
overlook
przeoczyć (coś)
pair programming
programowanie w parach (XP)
pending
w toku/oczekujący
planning poker
technika planning poker
Post-Project
faza Post-Project/faza poprojektowa (DSDM Agile Project Framework)
Pre-Project
faza Pre-Project/faza przedprojektowa (DSDM Agile Project Framework)
Prioritized Requirements List
lista wymagań uszeregowana według priorytetów (DSDM Agile Project Framework)
process flow
przepływ procesu
Product Backlog
backlog produktu/rejestr produktu (Scrum)
product development lifecycle
cykl rozwoju produktu
Product Owner
właściciel produktu (Scrum)
project management lifecycle
cykl zarządzania projektem
rational unified process
metodyka RUP
refactoring
refaktoring
reprioritize
dokonać ponownej priorytetyzacji/uszeregować ponownie pod względem ważności
requirements gathering
zbieranie wymagań
risk analysis
analiza ryzyka
Scrum Master
mistrz scruma (Scrum)
Scrum Team
zespół scrumowy (Scrum)
sequential software development approach
sekwencyjne podejście do tworzenia oprogramowania
shippable working product
działający i możliwy do przekazania produkt
short release
częste oddawanie gotowych elementów systemu
should have requirement
wymaganie, które powinno zostać spełnione, jeśli jest to możliwe
software development life cycle
cykl rozwoju oprogramowania
Solution Architecture Definition
definicja architektury rozwiązania (DSDM Agile Project Framework)
Solution Developer
twórca rozwiązania (DSDM Agile Project Framework)
solution recipient
odbiorca rozwiązania
spiral model
model spiralny
Sprint
sprint (Scrum)
Sprint Backlog
backlog sprintu/rejestr sprintu (Scrum)
Sprint Planning
planowanie sprintu (Scrum)
Sprint Retrospective
retrospektywa sprintu (Scrum)
Sprint Review
przegląd sprintu (Scrum)
stakeholder
interesariusz
stay behind the competitors
zostać w tyle za konkurencją
story point
story point/punkt historyjkowy
susceptibility to bottlenecks
podatność na bycie wąskim gardłem
system design
projekt systemu
task board
tablica zadań (Kanban)
Technical Coordinator
koordynator techniczny (DSDM Agile Project Framework))
test driven development
technika Test-Driven Development/technika TDD
throwaway task
wykonane zadanie, które po pewnym czasie okazuje się nieprzydatne
Timebox Plan
plan okienka czasu
timebox
ograniczenie czasowe/ramy czasowe
track progress
śledzić postęp
unresponsiveness
brak reakcji (na coś)
user experience designer
projektant UX/projektant doświadczeń użytkownika
user story
historyjka użytkownika
validate
potwierdzać
v-model
model v
waterfall methodology
metodyka kaskadowa
white paper
biuletyn informacyjny/biała księga
workflow
przepływ pracy
working software
działające oprogramowanie
working system
działający system
work-in-progress
praca w toku
agile methodology
metodyka zwinna
agreed-upon feature set
uzgodniony zestaw funkcji
approach
podejście
Backlog Grooming
doskonalenie backlogu produktu
backlog item
element backlogu produktu
baseline architecture
architektura odniesienia
beta-release working system
wersja beta działającego systemu
big design up front
szczegółowe wymagania określone z góry
bottom out a problem
dotrzeć do sedna problemu
Build a Featured List
budowanie listy cech
Build by Feature
realizacja cechy
burn-down chart
wykres spalania
Buisness Case
uzasadnienie biznesowe
business issue
kwestia biznesowa
Business Sponsor
sponsor biznesowy
Business Visionary
wizjoner biznesu
Develop an Overall Model
tworzenie ogólnego modelu (FDD)
Feasibility Assessment
Feasibility Assessment/studium wykonalności (DSDM Agile Project Framework)
model-driven software development technique
technika rozwoju oprogramowania w oparciu o model
Plan by Feature
planowanie implementacji cech (FDD)
self-organizing team
samoorganizujący się zespół
won't have requirement
wymaganie, które nie zostanie spełnione, ale może zostać wzięte pod uwagę w przyszłości