Level 13 Level 15
Level 14

Tiếp Xăng Từ Vựng


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a role
vai trò
a character
tính cách; nhân vật
a challenge
thử thách
a task
nhiệm vụ; bài tập
a project
dự án; kế hoạch
communication
giao tiếp
a skill
kỹ năng
an attitude
thái độ
a position
vị trí
problem solving
giải quyết vấn đề
confidence
sự tự tin
responsibility
trách nhiệm
management
sự quản lý
an agent
đặc vụ
an agency
sở; đại lý; trung gian
a client
khách hàng
a network
mạng lưới
a partner
cộng sự; đối tác
an employee
nhân viên
friendly
thân thiện
civil
dân sự
the civil service
dịch vụ dân sự
to provide
cung cấp
to manage
quản lý
to achieve
hoàn thành
to expect
mong đợi
to offer
đề nghị
a pleasure
sự vui lòng
pleasure to meet you
rất vui được gặp bạn