Level 14 Level 16
Level 15

Lực Lượng Vũ Trang


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
an army
quân đội
the forces
lực lượng
senior
người cấp cao hơn; đàn anh
junior
người cấp thấp hơn; đàn em
an officer
sĩ quan
an exercise
bài tập
an enemy
kẻ thù
a priority
sự ưu tiên
troops
đoàn quân
an area
khu vực
security
bảo vệ
training
đào tạo
to cover
che; núp
to serve
phục vụ
to push ... over the edge
đẩy ... tới đường cùng
to go through
vượt qua
physical
thuộc về cơ thể; vật chất