Level 20 Level 22
Level 21

Cụm Từ: Truyền Cảm Hứng!


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
either you love it or you hate it
bạn sẽ thích nó hoặc ghét nó
a situation
một tình hình
it's a win-win situation
đây là một tình hình có lợi cho tất cả các bên tham gia
same, but different
bề ngoài thì giống, ở trong thì khác biệt
that's life
đời là thế đấy
learn to love it
học cách yêu nó đi
to jinx
làm đen đủi
don't jinx it
đừng làm đen đủi
tough luck
đen thì phải chịu
to smash
đập vỡ
smash it!
thành công nhé!
onwards and upwards
tiếp tục thẳng tiến