Level 21 Level 23
Level 22

Sản xuất Hàng Hoá


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
production
sự sản xuất
a product
sản phẩm
a unit
đơn vị
an item
một vật thể; một đơn vị của một bộ nào đó
an object
một vật thể
a stock
kho
in stock
có trong kho
a style
phong cách
a type
một loại
a design
một thiết kế
wide
rộng
narrow
hẹp
a range
một khoảng
plastic
nhựa
a plant
cây; thực vật
an end
một cái kết
a turn
một lượt; một cái rẽ
an option
một lựa chọn
to look for ...
tìm ...
particular
riêng biệt; cá biệt
specific
cụ thể
massive
đồ sộ
no longer
không còn nữa