Level 22 Level 24
Level 23

Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a board
bảng; tấm ván; một ban
a board member
thành viên ban giám đốc
a firm
công ty
an income
thu nhập
a consumer
người tiêu dùng
a benefit
lợi ích
a drawback
hạn chế
room
phòng
a development
sự phát triển
an investment
sự đầu tư
a loss
sự mất mát
an event
một sự kiện
a decade
một thập kỷ
to experience
trải nghiệm
to stick to ...
giữ theo ...; tiếp tục ...
to seem like ...
có vẻ như
to be concerned about ...
lo ngại về chuyện ...
annual
hàng năm
financial
thuộc về tài chính
significant
đáng kể; có ý nghĩa
cultural
thuộc về văn hoá
recent
gần đây