Level 26 Level 28
Level 27

Cộng Đồng Địa Phương


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a reform
cải cách
a community
cộng đồng
an impact
va chạm
a nation
một dân tộc
a union
một liên hiệp
to strike
đánh; đình công
property
tài sản
a property owner
chủ sở hữu tài sản
transport
vận chuyển
social security
an ninh xã hội
local
địa phương
educational
mang tính giáo dục
economic
kinh tế
major
chính; lớn
minor
phụ; nhỏ
on-site
ngay tại địa điểm
a theory
lý thuyết
in theory
trên lý thuyết
in practice
trong thực tế