Level 30 Level 32
Level 31

Nói Như Dân Địa Phương


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
in any case ...
dù thế nào ...
I wouldn't say so
tôi không nghĩ vậy
are we on the same page?
bạn đã hiểu chưa?
I think we're on the same page
tôi nghĩ chúng ta suy nghĩ giống nhau
that depends on you
điều đó tuỳ thuộc vào bạn
a rocket
tên lửa
it's not exactly rocket science!
điều đó không hẳn là khoa học tên lửa
for your information ...
để cho bạn biết ...
plus minus
khoảng
... ish
kiểu ...