Level 4 Level 6
Level 5

Chất Lại Đầy Kho


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a list
danh sách
a shopping list
danh sách mua hàng
a clock
đồng hồ
costs
các phí tổn
to treat
đối xử; tiếp đãi
to add
thêm
to involve
liên quan
to check
kiểm tra
to check if ...
kiểm tra xem ...
correctly
một cách chuẩn xác
yet
chưa
since
kể từ lúc
by now
đến bây giờ
have you set the clock correctly?
bạn đã đặt đồng hồ chuẩn xác chưa?
have you added the butter yet?
bạn đã thêm bơ vào chưa?
have you considered getting glasses?
bạn đã nghĩ đến chuyện đeo mắt kính?
did you check if we bought everything on the shopping list?
bạn đã kiểm tra xem chúng ta đã mua đủ tất cả các thứ trong danh sách mua đồ chưa?
we should have met her by now
chúng ta nhẽ ra phải gặp cô ấy bây giờ rồi
have you heard from her since yesterday?
bạn đã nghe tin gì từ cô ấy kể từ hôm qua chưa?
he has always treated her well
anh ấy luôn đối đãi tốt với cô ấy