Level 14 Level 16
Level 15

Tại Sao và Bởi Vì


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
zǒngshì
luôn luôn
nǐ zǒngshì hěn kāixīn
bạn lúc nào cũng vui vẻ
wèishénme
tại sao
yīnwèi
bởi vì
suóyǐ
vì thế; cho nên
zhème
như thế này; vì thế nên
wèishénme nǐ zhème shāngxīn
sao bạn buồn quá vậy?