Level 16 Level 18
Level 17

10, 9, 8 ...


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
diànhuà
điện thoại
shǒujī
điện thoại di động
diànhuà hàomǎ
số điện thoại
wǒde
của tôi
shéide?
của ai?
zhè shì
đây là; những đây là
zhè shì shéide shǒujī
cái này là di động của ai đây?
nǐde
của bạn
wǒde diànhuà hàomǎ shì...
số điện thoại của tôi là…
một; 1
èr
hai; 2
sān
số ba; 3
bốn; 4
năm; 5
tám; 8
jiǔ
chín; 9