Level 12 Level 14
Level 13

Mua Sắm


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mǎi
mua
mài
bán
gěi qián
trả tiền
hěndūo
rất nhiều
duōshǎo
bao nhiêu
duōshǎo qián
bao nhiêu tiền?
mǎi dōngxi
mua đồ; đi mua sắm
guàngjiē
đi ra ngoài mua sắm
gùkè
khách hàng
gùkè zhì shàng
khách hàng ở trên hết