Level 14 Level 16
Level 15

Mua Đồ Dự Trữ


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wǒmen qù...ba
chúng ta đi ... đi; chúng ta hãy ... đi
wǒmen qù cài shìchǎng ba
chúng ta đi chợ thực phẩm đi
wǒ yào qù chāoshì mǎi dōngxi
tôi sẽ đi mua sắm ở siêu thị
wǒ yào qù yínháng qǔ qián
Tôi sẽ đi ngân hàng để rút tiền
chāoshì yóu hěn duō rén
siêu thị có rất nhiều người
rén shān rén hǎi
đám đông người rất lớn
wóxiǎng qù mǎi shū
tôi muốn mua sách
shūdiàn lǐ rén shān rén hǎi
tiệm sách chật kín người