Level 16 Level 18
Level 17

Hương Vị Cuộc Sống


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
qǐng
mời; xin
zuò
ngồi; đi bằng xe (xe hơi; máy bay, vv.)
qǐng zuò
xin mời ngồi xuống
yǒu
háiyǒu
vẫn; ngoài ra
qǐngwèn háiyǒu wèizi ma?
xin hỏi còn chỗ ngồi không?
yǒu, qǐngjìn!
có, xin mời vào!
qǐng zuò zhèlǐ
xin mời ngồi ở đây
wǒmen kéyǐ zuò nàlǐ ma?
chúng tôi có thể ngồi ở kia được không?
dāngrán kéyǐ!
tất nhiên là có thể!
qīngzhēn
halal
qīngzhēn cāntīng
nhà hàng halal
qīngzhēn shípǐn
thức ăn halal
suān
chua
tián
ngọt
đắng
cay
méiyǒu
không có
duìbùqǐ, wǒmen méiyǒu sùcài
xin lỗi, chúng tôi không có món ăn chay
tàidūo
quá nhiều