Level 27 Level 29
Level 28

汉字 (Chữ Hoa)


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
con quạ; màu đen
chim
côn trùng sâu bọ
trứng
chó (gốc)
giả (chỉ người làm việc gì đó, ví dụ như tác giả); cái (gì đó)
con lợn
con cá
刀(刂)
con dao
quyền lực
nam
làm đau; vết thương