Level 3 Level 5
Level 4

汉字 (Chữ Hoa)


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
khí; không khí
hơi; hơi nước
tấc (hệ đo lường Trung Quốc thời xưa)
chính xác; đôi; về hướng
đi; rời đi
bài thơ; thơ
tăng lên; bắt đầu
mỗi
khách; khách hàng
con ngựa