1
Ready to learn
Đi Lại
2
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
3
Ready to learn
Lạc Trong Vũ Trụ
4
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
5
Ready to learn
Ở Nhà Hàng
6
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
7
Ready to learn
Tiếp Năng Lượng
8
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
9
Ready to learn
Mua Sắm
10
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
11
Ready to learn
Trị Liệu Mua Sắm
12
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
13
Ready to learn
Đi Lại
14
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
15
Ready to learn
Câu Hỏi và Trả Lời
16
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
17
Ready to learn
Tìm Đường của Bạn
18
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
19
Ready to learn
Ở Đâu Trong Vũ Trụ
20
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
21
Ready to learn
Nghề Nghiệp
22
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
23
Ready to learn
Ngụy Trang
24
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
25
Ready to learn
Cơ Thể
26
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
27
Ready to learn
Nhiễm Bẩn!
28
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
29
Ready to learn
Trường Hợp Khẩn Cấp
30
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
31
Ready to learn
Nói như Dân Địa Phương
32
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
33
Ready to learn
Ở Nhà
34
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
35
Ready to learn
Quà Tặng
36
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
37
Ready to learn
Món Quà Hoà Bình
38
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
39
Ready to learn
Đo Đạc các Thứ
40
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
41
Ready to learn
Đi Lại
42
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
43
Ready to learn
Khoá Học Lái Tàu
44
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
45
Ready to learn
Tồn Tại Hay Không Tồn Tại
46
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
47
Ready to learn
Ở Trường
48
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
49
Ready to learn
Yêu. Ghét và Sở Thích
50
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
51
Ready to learn
Khẩn Cấp!
52
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
53
Ready to learn
Nói như Dân Địa Phương
54
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
55
Ready to learn
Thám Hiểm
56
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
57
Ready to learn
Thời Gian
58
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
59
Ready to learn
Việc để Làm
60
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
61
Ready to learn
Lên Kế Hoạch
62
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
63
Ready to learn
Con Số
64
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
65
Ready to learn
Mặc Cả
66
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
67
Ready to learn
Đạt Thoả Thuận Tốt
68
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
69
Ready to learn
Đồ Nội Thất
70
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
71
Ready to learn
Mất và Tìm Lại
72
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
73
Ready to learn
Thám Hiểm
74
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
75
Ready to learn
Lên Kế Hoạch
76
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
77
Ready to learn
Những Cụm Từ Tiện Dụng
78
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
79
Ready to learn
Làm Quen Giao Tiếp
80
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
81
Ready to learn
Bận Rộn Lên Xuống
82
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
83
Ready to learn
Nói Chuyện về Tương Lai
84
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
85
Ready to learn
Ở Lại Nhà
86
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
87
Ready to learn
Thám Hiểm
88
Ready to learn
汉字 (Chữ Hoa)
89
Ready to learn
Ngày Tháng và Sinh Nhật