Level 14 Level 16
Level 15

Câu Hỏi và Trả Lời


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yánzhe
đi theo
zhètiáo lù
con đường này
yánzhe zhètiáo lù zhízǒu
đi thẳng theo đường này
dōng
đông
tây
nán
nam
běi
bắc
bùhǎoyìsi, qǐngwèn shūdiàn zài nálǐ
xin lỗi, cho hỏi hiệu sách ở đâu?
shūdiàn zài xuéxiàode xībiān
hiệu sách ở phía tây của trường
zài dìèr gè lùkǒu zuǒ zhuǎn
rẽ trái tại chỗ qua đường thứ hai
dáàn
câu trả lời
huídá
trả lời
zhuǎn
chuyển; rẽ; xoay
gēnshàng
bắt kịp
tíng
ngừng
tíngchē
dừng xe
xúnwèn
hỏi; xin ý kiến
xunwèn yǒuguān...de wèntí
hỏi về các vấn đề về ...
lái
đến
kuài
nhanh
màn
chậm