Level 25 Level 27
Level 26

汉字 (Chữ Hoa)


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
quản lý
vua; anh; ông (tôn xưng với người khác)
váy
đặc; thật
công cộng; đực (động vật)
mẹ; cái (động vật)
mỗi...
đại dương; biển
đại dương; nước ngoài