Level 28 Level 30
Level 29

Trường Hợp Khẩn Cấp


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
xiànzài qíngkuàng jǐnjí
bây giờ tình hình cấp bách
zěnme le, yuēhàn?
có chuyện gì, John?
nǐ gǎnjué zěnmeyàng?
bạn cảm thấy thế nào?
wǒ gǎnjué bù shūfu
tôi cảm thấy không tốt
nǐ yīnggāi qù kàn yīshēng
bạn nên đi khám bác sĩ
tā yīnggāi qù kàn xīnlǐ yīshēng
anh ta nên đi gặp nhà tâm lý học
zhèlǐ hěn téng
chỗ này rất đau
wǒ dùzi téng
tôi bị đau bụng
yīshēng juédé tā xūyào chī yào
bác sĩ nghĩ rằng anh ấy cần uống thuốc
kāngfù
hồi phục
zǎorì kāngfù!
mau khoẻ nhé!