Level 2 Level 4
Level 3

Lạc Trong Vũ Trụ


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yínháng zài nálǐ?
ngân hàng ở đâu?
nǐ zěnme qù yínháng?
bạn đi đến ngân hàng như thế nào?
yínháng jiù zài nàlǐ
ngân hàng ở ngay kia
wǒmen mílù le
chúng tôi bị lạc rồi
nǐ yǒu dìtú ma?
bạn có bản đồ không?
wàiguó rén
người ngoại quốc
wǒ shì wàiguó rén
tôi là người ngoại quốc
nǐ xiǎng qù nálǐ?
bạn muốn đi đâu?
tā xiǎng qù jiǔbā
cô ấy muốn đi quán ba
wǒ búshì zhèlǐ de rén
tôi không phải là người ở đây
wǒmen gōngsī zài shì zhōngxīn
công ty chúng tôi ở trung tâm thành phố
shì zhōngxīn yǒu shūdiàn ma?
trung tâm thành phố có hiệu sách không?
shì zhōngxīn méiyǒu shūdiàn, dànshì yǒu túshūguǎn
trung tâm thành phố không có hiệu sách, nhưng có thư viện