Level 36 Level 38
Level 37

Món Quà Hoà Bình


7 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yǐjīng...le
đã ... rồi
wó yǐjīng yǒu yígè shǒujī le
tôi đã có một điện thoại di động rồi
wó děi gěi wǒ māma mǎi yígè lǐwù
tôi phải mua mẹ tôi quà
wǒ māma yé xiǎng yào yí kuài shóubiǎo
mẹ tôi cũng muốn một cái đồng hồ
dànshì
nhưng
wǒ de dìdi yǐjīng yǒu yígè diànhuà le, dànshì tā háixiǎng yào yígè xīnde
em trai tôi đã có điện thoại rồi nhưng nó vẫn muốn một cái mới
yuēhàn yǐjīng yǒu yígè diànnǎo le, tā bù xūyào yígè xīnde
John đã có một cái máy tính rồi, anh ấy không cần một cái mới